รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายสมทบเงินกองทุนทดแทนประจำปี 2564 (มกราคม-ธันวาคม 2564) สำหรับลูกจ้างที่สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดสรรค่าจ้างเท่านั้น  งบประมาณ 30,000.00 บาท เบิกจ่าย 30,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนลูกจ้าง 30,000.00 8  ก.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved