รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าเช่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 3 เดือน (มกราคม-มีนาคม 2564)  งบประมาณ 456,000.00 บาท เบิกจ่าย 456,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ก.ค.64 รร.โฆสิตสโมสร 789.00 31  ส.ค. 2564
2 เบิกค่่าเช่าอินเทอร์เน็ต เม.ย-มิ.ย.64 รร.ราชวินิตประถม 15,000.00 31  ส.ค. 2564
3 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ก.ค.64 รร.ราชวินิต 4,922.00 31  ส.ค. 2564
4 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ก.ค.64 รร.วัดสังข์กระจาย 4,782.90 31  ส.ค. 2564
5 เบิก่ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ก.ค.64 รร.ประถมทวีธาภิเศก 4,697.30 31  ส.ค. 2564
6 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต เม.ย.-มิ.ย.64 รร.วัดชัยชนะสงคราม 4,490.79 31  ส.ค. 2564
7 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ก.ค.64 รร.วัดประยุรวงศาวาส 3,413.30 31  ส.ค. 2564
8 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ก.ค.64 รร.วัดหงส์รัตนาราม 1,594.30 31  ส.ค. 2564
9 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ก.ค.64 รร.วัดช่างเหล็ก 2,000.00 31  ส.ค. 2564
10 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต มิ.ย.-ก.ค.64 รร.พิบูลอุปถัมภ์ 9,801.20 31  ส.ค. 2564
11 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ก.ค.64 รร.วัดอมรินทราราม 5,000.00 31  ส.ค. 2564
12 เบิกค่าเชาอินเทอร์เน็ต ก.ค.64 รร.พระยาประเสริฐสุนทราศรัย 4,451.20 7  ก.ย. 2564
13 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ก.ค.64 รร.อนุบาลสามเสน 3,199.30 7  ก.ย. 2564
14 เบิกคาเช่าอินเทอร์เน็ต ก.ค.64 รร.วัดนาคปรก 2,000.00 3  ก.ย. 2564
15 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต มิ.ย.-ก.ค.64 รร.วัดหนัง 5,136.00 3  ก.ย. 2564
16 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ก.ค.64 รร.วัดชัยชนะสงคราม 1,496.93 3  ก.ย. 2564
17 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ม.ค.-มี.ค.64 รร.ราชวินิตประถมบางแค 15,000.00 3  ก.ย. 2564
18 เบิก่ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ก.ค.64 รร.วัดอุทัยธาราม 1,926.00 9  ก.ย. 2564
19 เบิก่ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ส.ค.64 รร.พิบูลอุปถัมภ์ 4,900.60 19  ก.ย. 2564
20 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ม.ค.-มี.ค.64 รร.ไทยรัฐวิทยา 14,091.90 19  ก.ย. 2564
21 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ส.ค.64 รร.วัดหนัง 2,568.00 19  ก.ย. 2564
22 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ส.ค.64 รร.ราชวินิต 4,922.00 19  ก.ย. 2564
23 เบิกค่เช่าอินเทอร์เน็ต มี.ค.-มิ.ย.64 รร.บ้านหนองบอน 6,848.00 19  ก.ย. 2564
24 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ก.ค.64 รร.วัดสังข์กระจาย 1,594.30 19  ก.ย. 2564
25 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ก.ค.64 รร.ดาราคาม 3,210.00 19  ก.ย. 2564
26 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ส.ค..64 รร.วัดช่างเหล็ก 2,000.00 20  ก.ย. 2564
27 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ส.ค.64 รร.ดาราคาม 3,210.00 20  ก.ย. 2564
28 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ก.ค.64 รร.วัดเจ้ามูล 3,500.00 20  ก.ย. 2564
29 เิบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ตส.ค.64 รร.วัดนาคปรก 2,000.00 20  ก.ย. 2564
30 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ก.ค.64 รร.วัดโสมนัส 1,230.50 22  ก.ย. 2564
31 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต เม.ย.-ก.ค.64 รร.มหาวีรานุวัตร 5,987.72 22  ก.ย. 2564
32 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ส.ค.64 รร.วัดโสมนัส 1,230.50 22  ก.ย. 2564
33 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ส.ค.64 รร.วัดอมรินทรารามา 5,000.00 22  ก.ย. 2564
34 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ส.ค.64 รร.อนุบาลสามเสนฯ 3,199.30 22  ก.ย. 2564
35 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ส.ค.64 รร.วัดประยุรวงศาวาส 3,413.30 23  ก.ย. 2564
36 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็๖ ส.ค.64 รร.พระตำหนักสวนกุหลาบ 4,708.00 24  ก.ย. 2564
37 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ส.ค.64 รร.โฆสิตสโมสร 5,000.00 24  ก.ย. 2564
38 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ก.ค.64 รร.พระตำหนักสวนกุกลาบ 4,708.00 24  ก.ย. 2564
39 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ต.ค.63-มิ.ย.64 รร.อนุบาลวัดปรินายก 29,853.00 24  ก.ย. 2564
40 ค่าเช่าอินเทอร์เน็๖ ก.ค.-ส.ค.364 สพป.กทม. 7,383.00 26  ก.ย. 2564
41 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ต.ค.63-เม.ย.64 รร.ประถมนนทรี 20,897.10 27  ก.ย. 2564
42 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ส.ค.64 รร.วัดหงส์รัตนารามา 1,594.30 28  ก.ย. 2564
43 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ก.ค.64 รร.ราชวินิตประถมบางแค 5,000.00 29  ก.ย. 2564
44 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต มิ.ย.64 รร.วัดอุทัยธาราม 1,926.00 29  ก.ย. 2564
45 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ส.ค.64 รร.วัดสังข์กระจาย 1,594.30 30  ก.ย. 2564
46 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ก.ค.64 รร.บางบัว 4,772.55 30  ก.ย. 2564
47 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต มิ.ย.-ก.ย.64 รร.อนุบาบวัดนางนาอง 14,552.00 30  ก.ย. 2564
48 เบิกคาเช่าอินเทอร์เน็ต ต.ค.-ธค รร.ทุ่งมหาเมฆ 10,405.75 30  ก.ย. 2564
49 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ก.ย.64 รร.วัดสังข์กระจาย 1,594.30 30  ก.ย. 2564
50 เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ส.ค.-ก.ย.64 รร.ทีปังกร 3,830.00 30  ก.ย. 2564
51 เบิกค่าไฟฟ้า รร.พิบูลอุปถัมภ์ ม๊.ค.64 13,317.00 30  ก.ย. 2564
52 เบิกค่าไฟฟ้า รร.พิบูลอุปถัมภ์ มิ.ย.64 107,863.78 30  ก.ย. 2564
53 เบิกค่าไฟฟ้า รร.บางบัว มิ.ย.64 58,394.58 30  ก.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved