รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าเช่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 3 เดือน (มกราคม-มีนาคม 2564)  งบประมาณ 456,000.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 456,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved