รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงานและการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา  งบประมาณ 1,400,000.00 บาท เบิกจ่าย 1,400,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าธรรมเนียมทางพิเศษ 260.00 20  พ.ย. 2563
2 เบิกค่าใช้จ่ายจัดประชุม 1,215.00 20  พ.ย. 2563
3 เบิกค่าใช้จ่ายจัดประชุม 595.00 20  พ.ย. 2563
4 เบิกค่าใช้จ่ายประชุม 525.00 20  พ.ย. 2563
5 เบิกค่าใช้จ่ายประชุม 210.00 20  พ.ย. 2563
6 เบิกค่าไฟฟ้าเดือนกันยายน 2563 67,866.56 20  พ.ย. 2563
7 เบิกค่าไฟฟ้าเดือน ต.ค.63 58,049.36 20  พ.ย. 2563
8 เบิกค่าน้ำประปาเดือน ก.ย.63 3,349.26 20  พ.ย. 2563
9 เบิกค่าน้ำประปาเดือน ต.ค.63 3,352.63 20  พ.ย. 2563
10 เบิกค่าไปรษณีย์เดือน ก.ย.63 1,125.00 20  พ.ย. 2563
11 เบิกค่าไปรษณีย์ เดือน ต.ค.63 9,964.00 20  พ.ย. 2563
12 เบิกค่าโทรศัพท์เดือน ก.ย.63/2 เลขหมาย 214.00 20  พ.ย. 2563
13 เบิกค่าโทรศัพท์เดือน ก.ย.63/8เลขหมาย 1,508.49 20  พ.ย. 2563
14 เบิกค่าจ้างบุคลากรเขตเพือน พ.ย.63 57,000.00 23  พ.ย. 2563
15 เบิกเงินประกันสังคม พ.ย.63 1,140.00 23  พ.ย. 2563
16 เบิกค่าจ้างบุคลากรเขต ต.ค.63 57,000.00 23  พ.ย. 2563
17 เบิกเงินประกันสังคม ต.ค.63 1,140.00 23  พ.ย. 2563
18 เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม 10,200.00 23  พ.ย. 2563
19 เบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง 5,880.00 23  พ.ย. 2563
20 เบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง 6,860.00 23  พ.ย. 2563
21 เบิกค่าจ้างบุคลากร ธ.ค.63 57,000.00 23  ธ.ค. 2563
22 เบิกเงินประกันสังคม ธ.ค.63 2,850.00 23  ธ.ค. 2563
23 ธ.ค.63เบิกค่าใช้จ่ายประชุมผู้บริหาร 15 2,100.00 8  ม.ค. 2564
24 เบิกค่าจ้างบุคลากร เดือน ม.ค.64 57,000.00 22  ม.ค. 2564
25 เบิกเงินประกันสังคม ม.ค.64 1,710.00 22  ม.ค. 2564
26 เบิกเงินยืมจัดประชุม บย.3/64 ศน.สุธาทิพย์ 15,255.00 29  ม.ค. 2564
27 เบิกค่าโปรแกรมระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง 20,000.00 5  ก.พ. 2564
28 เบิกเงินต่าตอบแทน ก.พ.64 57,000.00 18  ก.พ. 2564
29 เบิกเงินประกันสังคม ก.พ.64 1,710.00 18  ก.พ. 2564
30 เบิกค่่าผ่านทางด่วน-กลุ่มอำนวยการ 530.00 2  มี.ค. 2564
31 เบิกค่าผ่านทางด่วน-กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 850.00 2  มี.ค. 2564
32 เบิกค่าใช้จ่ายประชุมจัดสรรอัตราจ้างฯ-น.ส.นวนันท์ 455.00 2  มี.ค. 2564
33 เบิกค่าใช้จ่ายจัดประชุมฯรับคณะศึกษาดูงาน-น.ส.ชมกมล 2,170.00 2  มี.ค. 2564
34 เบิกค่าใช้จ่ายจัดประชุมฯการศึกษาโดยครอบครัว-น.ส.สมฤทัย 1,155.00 2  มี.ค. 2564
35 เบิกค่าใช้จ่ายจัดประชุมฯจัดทำแผนปฏิบัติการ-น.ส.วิภาวดี 2,520.00 2  มี.ค. 2564
36 เบิกค่าใช้จ่ายจัดประชุมฯผู้บริหาร/ม.ค.64-นางรุ่งรัตน์ 700.00 2  มี.ค. 2564
37 เบิกค่าใช้จ่ายประชุมฯนิเทศการศึกษาonline-นางรุ่งรัตน์ 1,615.00 2  มี.ค. 2564
38 เบิกค่าผ่านทางด่วน-กลุ่มอำนวยการ 455.00 2  มี.ค. 2564
39 เบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง-นายธวัชชัย 400.00 5  มี.ค. 2564
40 เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางวันที่ 5และ 10 ก.พ./นายธวัชชัย 800.00 5  มี.ค. 2564
41 เบิกเงินยืมราชการ บย 7/64 น.ส.ชุติมา พึ่งพัฒน์ 10,200.00 10  มี.ค. 2564
42 เบิกค่าโทรศัพท์ ต.ค.63 (2 เลขหมาย) 214.00 23  พ.ย. 2563
43 เบิกค่าโทรศัพท์ ต.ค.64/8 เลขหมาย 1,639.60 23  พ.ย. 2563
44 เบิกค่าน้ำประปา พ.ย.63 3,362.26 14  ธ.ค. 2563
45 เบิกค่าไฟฟ้า พ.ย.63 60,297.89 14  ธ.ค. 2563
46 เบิกค่ไปรษณีย์ พ.ย.63 1,225.00 29  ธ.ค. 2563
47 เบิกค่าโทรศัพท์ พ.ย.63 (2 เลขหมาย) 214.00 29  ธ.ค. 2563
48 เบิกค่าโทรศัพท์ พ.ย. 63 (8 เลขหมาย) 1,432.27 29  ธ.ค. 2563
49 เบิกค่าไฟฟ้า ธ.ค.63 53,694.85 14  ม.ค. 2564
50 เบิกค่าน้ำประปา ธ.ค .63 3,350.71 14  ม.ค. 2564
51 เบิกค่าไปรษณีย์ เดือน ธ.ค.63 8,934.00 14  ม.ค. 2564
52 เบิกค่าโทรศัพท์ ธ.ค.63 (2 เลขหมาย) 214.00 22  ม.ค. 2564
53 เบิกค่าโทรศัพท์ ธ.ค.63 (8 เลขหมาย) 1,392.62 22  ม.ค. 2564
54 เบิกค่าน้ำประปา ม.ค.64 3,352.95 10  ก.พ. 2564
55 เบิกค่าไปรษณีย์ ม.ค.64 8,382.00 10  ก.พ. 2564
56 เบิกค่าไฟฟ้า ม.ค.64 42,976.71 17  ก.พ. 2564
57 เบิกค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ม.ค.64 764.16 23  ก.พ. 2564
58 เบิกค่าโทรศัพท์ ม.ค.64 (2 ืเลขหมาย) 214.00 1  มี.ค. 2564
59 เบิกค่าโทรศัพท์ ม.ค.64 (8 เลขหมาย) 1,304.19 1  มี.ค. 2564
60 เบิกค่าไปรษณีย์ ก.พ.64 21,582.00 12  มี.ค. 2564
61 เบิกค่าน้ำประปา เดือน ก.พ.64 3,351.51 12  มี.ค. 2564
62 เบิกเงินยืมราชการ บย.8/64 นายชัชฤทธิ์ 2,560.00 12  มี.ค. 2564
63 เบิกค่าจัดประชุมคัดเลือกนักเรียนรับทุน/นายธนภัทร 525.00 12  มี.ค. 2564
64 เบิกค่าจัดประชุมเฝ้าระวัง Covid19/น.ส.ณัชชา 810.00 12  มี.ค. 2564
65 เบิกค่าผ่านทางด่วน / ผอ.พิเชฐร์ 260.00 12  มี.ค. 2564
66 เบิกค่าไฟฟ้า ก.พ.64 53,710.24 12  มี.ค. 2564
67 เบิกค่าใช้จ่ายประชุมตัวชี้วัดปี 2564/นางรุ่งรัตน์ 1,725.00 12  มี.ค. 2564
68 เบิกค่าทำป้ายไวนิล/พัชราภรณ์ 1,700.00 12  มี.ค. 2564
69 เบิกค่าถ่ายเอกสาร/น.ส.พัชราภรณ์ 360.00 12  มี.ค. 2564
70 เบิกค่าถ่ายเอกสาร/น.ส.พัชราภรณ์ 744.00 12  มี.ค. 2564
71 เบิกค่าถ่ายเอกสาร/น.ส.พัชราภรณ์ 624.00 12  มี.ค. 2564
72 เบิกค่าถ่ายเอกสาร/สุธาทิพย์ 712.00 12  มี.ค. 2564
73 เบิกค่าใช้จ่ายประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นฯน.ส.ธนาศรี 420.00 17  มี.ค. 2564
74 เบิกค่าใช้จ่ายจัดประชุมพิจารณาย้ายปกติ-นายนิกร 1,620.00 17  มี.ค. 2564
75 เบิกเงินยืมจัดประชุมประกวดคลังสือOnline-ศน.สุธาทิพย์ บย.10/64 19,475.00 23  มี.ค. 2564
76 เบิกค่าใช้จ่ายจัดประชุม/ชดใช้่เงินทดรอง บย.9/64 25,500.00 24  มี.ค. 2564
77 เบิกเงินยืมบย.11/64ประเมินผู้เรียนครอบครัว/อาตีย๊ะห์ 3,500.00 24  มี.ค. 2564
78 เบิกค่าโทรศัพท์ 2 เลขหมาย/ก.พ.64 214.00 24  มี.ค. 2564
79 เบิกค่าโทรศัพท์ 8 เลขหมาย/ก.พ.64 1,474.93 24  มี.ค. 2564
80 เบิกค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผอ.พิเชฐร์-ก.พ.64 746.86 24  มี.ค. 2564
81 เบิกค่าจ้างบุคลากรเขต มี.ค.64 57,000.00 24  มี.ค. 2564
82 เบิกเงินประกันสังคมบุคลากรเขต มี.ค.64 1,710.00 24  มี.ค. 2564
83 เบิกค่าใช้จ่ายจัดประชุมการจัดการศึกษาโดยครอบครัว-อาตีย๊ะห์ 630.00 14  เม.ย. 2564
84 เบิกค่าน้ำประปาเดือนมีนาคม 2564 3,352.47 14  เม.ย. 2564
85 เบิกเงินยืม บย.14/64 อาตีย๊ะห์ 33,310.00 19  เม.ย. 2564
86 เบิกค่าไฟฟ้า มี.ค.64 74,852.26 19  เม.ย. 2564
87 เบิกค่าไปรษณีย์ มี.ค.64 6,671.00 19  เม.ย. 2564
88 เบิกค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ มี.ค.64 ผอ.พิเชฐร์ 746.86 29  เม.ย. 2564
89 เบิกค่าจ้างบุคลากรเขต เม.ย.64 57,000.00 11  พ.ค. 2564
90 เบิกประกันสังคม เม.ย.64 2,850.00 11  พ.ค. 2564
91 เบิกค่าไฟฟ้า เม.ย.64 55,989.33 18  พ.ค. 2564
92 เบิกค่าจ้างเหมาปรับภูมิทัศน์ สพป.กทม 129,860.00 12  พ.ค. 2564
93 เบิกค่าจ้างเหมายาม ต.ค.63-มี.ค.64 117,519.03 12  พ.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved