รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงานและการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา  งบประมาณ 1,400,000.00 บาท เบิกจ่าย 502,079.30 บาท คงเหลือ 897,920.70 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าธรรมเนียมทางพิเศษ 260.00 20  พ.ย. 2563
2 เบิกค่าใช้จ่ายจัดประชุม 1,215.00 20  พ.ย. 2563
3 เบิกค่าใช้จ่ายจัดประชุม 595.00 20  พ.ย. 2563
4 เบิกค่าใช้จ่ายประชุม 525.00 20  พ.ย. 2563
5 เบิกค่าใช้จ่ายประชุม 210.00 20  พ.ย. 2563
6 เบิกค่าไฟฟ้าเดือนกันยายน 2563 67,866.56 20  พ.ย. 2563
7 เบิกค่าไฟฟ้าเดือน ต.ค.63 58,049.36 20  พ.ย. 2563
8 เบิกค่าน้ำประปาเดือน ก.ย.63 3,349.26 20  พ.ย. 2563
9 เบิกค่าน้ำประปาเดือน ต.ค.63 3,352.63 20  พ.ย. 2563
10 เบิกค่าไปรษณีย์เดือน ก.ย.63 1,125.00 20  พ.ย. 2563
11 เบิกค่าไปรษณีย์ เดือน ต.ค.63 9,964.00 20  พ.ย. 2563
12 เบิกค่าโทรศัพท์เดือน ก.ย.63/2 เลขหมาย 214.00 20  พ.ย. 2563
13 เบิกค่าโทรศัพท์เดือน ก.ย.63/8เลขหมาย 1,508.49 20  พ.ย. 2563
14 เบิกค่าจ้างบุคลากรเขตเพือน พ.ย.63 57,000.00 23  พ.ย. 2563
15 เบิกเงินประกันสังคม พ.ย.63 1,140.00 23  พ.ย. 2563
16 เบิกค่าจ้างบุคลากรเขต ต.ค.63 57,000.00 23  พ.ย. 2563
17 เบิกเงินประกันสังคม ต.ค.63 1,140.00 23  พ.ย. 2563
18 เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม 10,200.00 23  พ.ย. 2563
19 เบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง 5,880.00 23  พ.ย. 2563
20 เบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง 6,860.00 23  พ.ย. 2563
21 เบิกค่าจ้างบุคลากร ธ.ค.63 57,000.00 23  ธ.ค. 2563
22 เบิกเงินประกันสังคม ธ.ค.63 2,850.00 23  ธ.ค. 2563
23 ธ.ค.63เบิกค่าใช้จ่ายประชุมผู้บริหาร 15 2,100.00 8  ม.ค. 2564
24 เบิกค่าจ้างบุคลากร เดือน ม.ค.64 57,000.00 22  ม.ค. 2564
25 เบิกเงินประกันสังคม ม.ค.64 1,710.00 22  ม.ค. 2564
26 เบิกเงินยืมจัดประชุม บย.3/64 ศน.สุธาทิพย์ 15,255.00 29  ม.ค. 2564
27 เบิกค่าโปรแกรมระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง 20,000.00 5  ก.พ. 2564
28 เบิกเงินต่าตอบแทน ก.พ.64 57,000.00 18  ก.พ. 2564
29 เบิกเงินประกันสังคม ก.พ.64 1,710.00 18  ก.พ. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved