รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายเดิมต่อเนื่อง ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) ค่าจ้างบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม 9,225 บาท   งบประมาณ 221,400.00 บาท เบิกจ่าย 216,272.18 บาท คงเหลือ 5,127.82 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าจ้างแม่บ้านทำความสะอาดเดือน ต.ค.65 9,000.00 21  ต.ค. 2565
2 เบิกเงินประกันสังคมำม่บ้านเดือน ต.ค.65 270.00 21  ต.ค. 2565
3 เบิกค่าจ้างพนักงานทำความสะอาด เดือน พ.ย.65 9,000.00 22  พ.ย. 2565
4 เบิกเงินประกันสังคมพนักงานทำความสะอาดเดือนพฤศจิกายน 2565 270.00 22  พ.ย. 2565
5 เบิกค่าจ้าง พนง.พิมพ์ดีด สพป.กทม.เดือน พ.ย.65 4,800.00 23  พ.ย. 2565
6 เบิกเงินประกันสังคม พนง.พิมพ์ดีด เดือน พ.ย.65 144.00 23  พ.ย. 2565
7 เบิกเกินส่งคืนค่าจ้างพนักงานพิมพ์ดีด -4,800.00 2  ธ.ค. 2565
8 เบิกเกินส่งคืนเงินประกันสังคมพนักงานพิมพ์ดีด -144.00 2  ธ.ค. 2565
9 เบิกค่าจ้างพนักงานทำความสะอาด สพป.กทม.เดือน ธ.ค.65 9,000.00 21  ธ.ค. 2565
10 เบิกเงินประกันสังคมพนักงานทำความสะอาดเดือน ธ.ค.65 270.00 21  ธ.ค. 2565
11 เบิกค่าจ้างพนักงานทำความสะอาดเดือน ม.ค.66 25,258.06 20  ม.ค. 2566
12 เบิกเงินประกันสังคมพนักงานทำความสะอาดเดือน ม.ค.66 1,262.00 20  ม.ค. 2566
13 เบิกค่าจ้างยามรักษาความปลอดภัย ต.ค.-ธ.ค.65 สพป.กทม. 27,000.00 8  ก.พ. 2566
14 เบิกค่าจ้างพนักงานทำความสะอาด สพป.กทม.เดือนกุมภาพันธ์ 2566 27,000.00 21  ก.พ. 2566
15 เบิกเงินประกันสังคมพนักงานทำความสะอาด สพป.กทม.เดือนกุมภาพันธ์ 2566 1,350.00 21  ก.พ. 2566
16 เบิกค่ารักษาความปลอดภัย ม.ค.-ก.พ.66 สพป.กทม. 63,000.00 3  มี.ค. 2566
17 เบิกค่าจ้างพนักงานทำความสะอาด สพป.กทม.เดือน มี.ค. 66 5 ราย 41,516.12 24  มี.ค. 2566
18 เบิกค่าปกส.พนักงานทำความสะอาด สพป.กทม.เดือน มี.ค. 66 5 ราย 2,076.00 24  มี.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved