รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูอัตราจ้างในโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของวอลดอร์ฟ ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 6 เดือน ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม พ.ศ.2565 - มีนาคม 2566)   งบประมาณ 187,920.00 บาท เบิกจ่าย 187,200.00 บาท คงเหลือ 720.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าจ้างครูวอลดอร์ฟ เดือน ต.ค.65 (ตกเบิก) 30,000.00 21  พ.ย. 2565
2 เบิกเงินประกันสังคมเดือน ต.ค.65 ตกเบิก 900.00 21  พ.ย. 2565
3 เบิกค่าจ้างครูวอลดอร์ฟเดือน พ.ย.65 30,000.00 22  พ.ย. 2565
4 เบิกเงินประกันสังคมครูวอลดอร์ฟ เดือน พ.ย.65 900.00 22  พ.ย. 2565
5 เบิกค่าจ้างครูวอลดอร์ฟ เดือน ธ.ค.65 30,000.00 21  ธ.ค. 2565
6 เบิกเงินประกันสังคมเดือน ธ.ค.65 900.00 21  ธ.ค. 2565
7 เบิกค่าจ้างครูวอลดอร์ฟเดือน ม.ค.66 30,000.00 20  ม.ค. 2566
8 เบิกเงินประกันสังคมครูวอลดอร์ฟเดือน ม.ค.66 1,500.00 20  ม.ค. 2566
9 เบิกค่าจ้างครูวอลดอร์ฟเดือน ก.พ.66 30,000.00 21  ก.พ. 2566
10 เบิกเงินประกันสังคมครูวอลดอร์ฟเดือน ก.พ.66 1,500.00 21  ก.พ. 2566
11 เบิกค่าจ้างครูวอลดอร์ฟเดือน มี.ค. 66 30,000.00 24  มี.ค. 2566
12 เบิกเงินประกันสังคมครูวอลดอร์ฟเดือน มี.ค. 66 1,500.00 24  มี.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved