รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างสำหรับการปฏิบัติงานของพี่เลี้ยงเด็กพิการ ระยะเวลา 6 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) พี่เลี้ยงเด็กพิการจ้างเหมาบริการ 20 อัตรา  งบประมาณ 1,080,000.00 บาท เบิกจ่าย 781,200.03 บาท คงเหลือ 298,799.97 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 196,200.00 15  ธ.ค. 2565
2 เบิกค่าจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 171,000.00 15  ธ.ค. 2565
3 เบิกค่าจ้างเหมาครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 186,967.77 27  ม.ค. 2566
4 เบิกค่าจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเดือน ธ.ค.65 18,000.00 6  ก.พ. 2566
5 เบิกค่าจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ธ.ค.65 รร.ประถมนนทรี 2,612.90 1  มี.ค. 2566
6 เบิกค่าจ้างครูพี่เลี้ยงเด้กพิการเดือน ม.ค.66 197,419.36 1  มี.ค. 2566
7 เบิกค่าจ้างเหมาครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ม.ค.66 รร.วัดอมรินทราราม 9,000.00 3  มี.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved