รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับคณะทำงานในการเข้าร่วมการประชุมคัดกรอง คำของบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษาระหว่างวันที่ 9 - 12 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมรอยัล เบญจา กรุงเทพมหานคร  งบประมาณ 500.00 บาท เบิกจ่าย 500.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง 9-12 ธ.ค65 อ.กานต์สุดา รร.ราขวินิต 500.00 6  ม.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved