รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายเดิมต่อเนื่อง ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 3 เดือน (เดือนมกราคม-มีนาคม 2566) ค่าจ้างนักการภารโรง ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม จำนวนเงิน 9,450 บาท  งบประมาณ 198,990.00 บาท เบิกจ่าย 190,620.00 บาท คงเหลือ 8,370.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่่าจ้างนักการภารโรงเดือน ม.ค.66 36,270.00 24  ม.ค. 2566
2 เบิกเงินประกันสังคมนักการภารโรงเดือน ม.ค.66 3,150.00 24  ม.ค. 2566
3 เบิกค่าจ้างนักการภารโรงเดือน ก.พ.66 72,000.00 21  ก.พ. 2566
4 เบิกเงินประกันสัุงคมนักการภารโรงเดือน ก.พ.66 3,600.00 21  ก.พ. 2566
5 เบิกค่าจ้างนักการภารโรง(ร.ร.) เดือน มี.ค.66 8 ราย 72,000.00 24  มี.ค. 2566
6 เบิกค่าปกส. นักการภารโรง(ร.ร.) มี.ค.66 8 ราย 3,600.00 24  มี.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved