รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการประเมินความสามารถด้าน การอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สำหรับโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโรงเรียนทั่วไป  งบประมาณ 8,010.00 บาท เบิกจ่าย 6,780.00 บาท คงเหลือ 1,230.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกเงินยืมราชการ บย.8/66 ศน.กนกกร 5,940.00 14  ก.พ. 2566
2 เบิกค่าวัสดุุ 840.00 22  ก.พ. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved