รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ รายเดิมจ้างต่อเนื่อง ระยะเวลา 3 เดือน (มกราคม - มีนาคม 2566)  งบประมาณ 189,000.00 บาท เบิกจ่าย 189,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าจ้าง ครูร.ร.พระราชดำริ เดือน มี.ค.66 4 ราย 60,000.00 24  มี.ค. 2566
2 เบิกค่าปกส. ครูร.ร.พระราชดำริ เดือน มี.ค.66 4 ราย 3,000.00 24  มี.ค. 2566
3 เบิกค่าจ้าง ครูร.ร.พระราชดำริ เดือน ก.พ.66 4 ราย 60,000.00 24  มี.ค. 2566
4 เบิกค่าปกส. ครูร.ร.พระราชดำริ เดือน ก.พ.66 4 ราย 3,000.00 24  มี.ค. 2566
5 เบิกค่าจ้าง ครูร.ร.พระราชดำริ เดือน ม.ค.66 4 ราย 60,000.00 24  มี.ค. 2566
6 เบิกค่าปกส. ครูร.ร.พระราชดำริ เดือน ม.ค.66 4 ราย 3,000.00 24  มี.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved