รายการเบิกจ่าย
 กลับ   รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2565 (70%) รายการที่ 2 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   งบประมาณ 4,447,532.00 บาท เบิกจ่าย 4,447,532.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกเงินอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนคุณภาพผู้เรียน 4,447,532.00 27  ต.ค. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved