รายการเบิกจ่าย
 กลับ   รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2566 (70%) รายการที่ 4 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  งบประมาณ 4,419,597.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 4,419,597.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved