รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าเช่าบ้านให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 5 เดือน (ตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566)  งบประมาณ 501,500.00 บาท เบิกจ่าย 487,922.58 บาท คงเหลือ 13,577.42 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าเช่าบ้านตกเบิก ตุลาคม 2565 111,500.00 22  พ.ย. 2565
2 เบิกค่าเช่าบ้านเดิอนพฤศจิกายน 2565 52,100.00 29  พ.ย. 2565
3 เบิกค่าเช่าบ้านเดือน ธ.ค.65 77,500.00 27  ธ.ค. 2565
4 เบิกค่าเช่าบ้านเดือ่น ม.ค.66 77,500.00 30  ม.ค. 2566
5 เบิกค่าเช่าบ้านเดือน ก.พ.66 92,500.00 2  มี.ค. 2566
6 เบิกค่าเช่าบ้านเดือน มี.ค.66 76,822.58 30  มี.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved