รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนและให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต การตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ ค่าเดินทางไปนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในรูปแบบ Active Learning)  งบประมาณ 5,000.00 บาท เบิกจ่าย 4,986.20 บาท คงเหลือ 13.80 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าวัสดุโครงการเพศกับวิถีชีวิต : ทักษะและพลวัตเพื่อการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 4,986.20 27  มี.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved