รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความด้านการบริหารงานการคลังเพื่อเตรียมรับการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จำนวน 2 รุ่น ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร   งบประมาณ 1,200.00 บาท เบิกจ่าย 1,200.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 1,200.00 10  ก.พ. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved