รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างครูผู้สอนภาษาจีนในโรงเรียนคุณภาพ ระยะเวลา 5 เดือน (พฤศจิกายน 2565 - มีนาคม 2566)   งบประมาณ 135,000.00 บาท เบิกจ่าย 81,000.00 บาท คงเหลือ 54,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าตอบแทนครูสอนภาษาจัน พ.ย.65-ใม.ค.66 81,000.00 3  มี.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved