รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมอบรม เรื่องการสอนประวัติศาสตร์สำหรับการศึกษา ในศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม 2566 ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพมหานคร และหอประชุมศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)   งบประมาณ 600.00 บาท เบิกจ่าย 600.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางเข้าร่วมอบรมฯ 600.00 10  ก.พ. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved