รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำคู่มือการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอนด้านการอ่านการเขียนภาษาไทยสำหรับครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 ระหว่างวันที่ 3-7 มีนาคม 2566  งบประมาณ 1,200.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 1,200.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved