รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ กำกับ ติดตามแบบบูรณาการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการโรงเรียนสุจริต  งบประมาณ 10,000.00 บาท เบิกจ่าย 936.00 บาท คงเหลือ 9,064.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 บิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ น.ส.สุธาทิพย์ 336.00 2  ก.พ. 2566
2 คชจ.เดินทางประชุมขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯ 27 ก.พ. - 2 มี.ค. 66 รร.เอวานา 600.00 21  มี.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved