รายการเบิกจ่ายงบอุดหนุน
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่1/2564 1. ค่าหนังสือเรียน 242,005 บาท 2. ค่าอุปกรณ์การเรียน 71,115 บาท 3. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 146,520 บาท 4. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 99,660 บาท 5. ค่าจัดการเรียนการสอน 1,567,929 บาท  งบประมาณ 2,127,229.00 บาท เบิกจ่าย 2,127,229.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกเงินอุดหนุ่นภาคเรียนที่ 1/64 2,127,229.00 17  ส.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved