รายการเบิกจ่ายงบอุดหนุน
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (30%) จำนวน 3 รายการ 1. ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 1,359,715 บาท 2. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน 1,902,165 บาท 3. ค่าจัดการเรียนการสอน 7,509,850 บาท  งบประมาณ 10,771,730.00 บาท เบิกจ่าย 10,771,730.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกเงินอุหนุนปัจจัยพื้นฐาน ภาค 2/63 (30%) 10,771,730.00 25  ม.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved