รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ดำเนินการขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stan Alone   งบประมาณ 50,000.00 บาท เบิกจ่าย 44,223.10 บาท คงเหลือ 5,776.90 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าวัสดุโครงการโรงเียนคุณภาพฯ รร.ไทยรัฐวิทยา 75 13,268.00 30  ก.ย. 2564
2 เบิกค่าวัสดุโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รร.ไทยรัฐวิทยา 75 30,955.10 30  ก.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved