รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ 2565
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (091211)
  โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (20004320B6410CD1)
  1. กิจกรรม : การยกระดับคุณภาพการศึกษา (โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง) (Q2661)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  เพื่อใช้เป็นงบประมาณในการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นให้กับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 (เฉลิมพระเกียรติ) (4914 ครั้งที่ 50 ลว. 18  พ.ย. 2564) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ  317,400.00  0.00  0.00  317,400.00  0.00 100.00
- รวม  317,400.00  0.00 0.00 317,400.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (091211)
  โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (20004320B6410CD1)
  2. กิจกรรม : การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (Q2660)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (4875 ครั้งที่ 49 ลว. 17  พ.ย. 2564) โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง  2,176,300.00  0.00  0.00  2,158,999.00  17,301.00 99.21
2.2  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (4875 ครั้งที่ 49 ลว. 17  พ.ย. 2564) โรงเรียนโฆสิตสโมสร  121,600.00  0.00  0.00  121,494.00  106.00 99.91
2.3  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (4875 ครั้งที่ 49 ลว. 17  พ.ย. 2564) โรงเรียนวัดอมรินทราราม  123,200.00  0.00  0.00  123,200.00  0.00 100.00
2.4  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (4875 ครั้งที่ 49 ลว. 17  พ.ย. 2564) โรงเรียนวัดเจ้ามูล  999,600.00  0.00  0.00  715,000.00  284,600.00 71.53
2.5  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (4875 ครั้งที่ 49 ลว. 17  พ.ย. 2564) โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก  3,291,000.00  0.00  0.00  3,000,000.00  291,000.00 91.16
2.6  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (4875 ครั้งที่ 49 ลว. 17  พ.ย. 2564) โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม  399,400.00  0.00  0.00  399,400.00  0.00 100.00
2.7  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (4875 ครั้งที่ 49 ลว. 17  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านหนองบอน  346,200.00  0.00  0.00  346,200.00  0.00 100.00
2.8  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (4875 ครั้งที่ 49 ลว. 17  พ.ย. 2564) โรงเรียนวัดโสมนัส  457,200.00  0.00  0.00  457,200.00  0.00 100.00
2.9  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (4875 ครั้งที่ 49 ลว. 17  พ.ย. 2564) โรงเรียนวัดชนะสงคราม  395,000.00  0.00  0.00  395,000.00  0.00 100.00
2.10  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (4875 ครั้งที่ 49 ลว. 17  พ.ย. 2564) โรงเรียนพญาไท  1,732,000.00  0.00  0.00  1,695,528.20  36,471.80 97.89
2.11  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (4875 ครั้งที่ 49 ลว. 17  พ.ย. 2564) โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย  202,000.00  0.00  0.00  172,345.00  29,655.00 85.32
2.12  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (4875 ครั้งที่ 49 ลว. 17  พ.ย. 2564) โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ  2,804,000.00  0.00  0.00  2,799,000.00  5,000.00 99.82
2.13  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (4875 ครั้งที่ 49 ลว. 17  พ.ย. 2564) โรงเรียนวัดอุทัยธาราม  554,100.00  0.00  0.00  545,000.00  9,100.00 98.36
2.14  (โอนกลับส่วนกลาง) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (1548 ครั้งที่ 374 ลว. 22  เม.ย. 2565) โรงเรียนวัดเจ้ามูล  -284,600.00  0.00  0.00  0.00  -284,600.00 0.00
2.15  (โอนกลับส่วนกลาง) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (2218 ครั้งที่ 517 ลว. 13  มิ.ย. 2565) โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย  -29,600.00  0.00  0.00  0.00  -29,600.00 0.00
2.16  (โอนกลับส่วนกลาง) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (2218 ครั้งที่ 517 ลว. 13  มิ.ย. 2565) โรงเรียนพญาไท  -36,400.00  0.00  0.00  0.00  -36,400.00 0.00
2.17  (โอนกลับส่วนกลาง) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (2218 ครั้งที่ 517 ลว. 13  มิ.ย. 2565) โรงเรียนวัดอุทัยธาราม  -9,100.00  0.00  0.00  0.00  -9,100.00 0.00
2.18  (โอนกลับส่วนกลาง) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (2921 ครั้งที่ 678 ลว. 2  ส.ค. 2565) โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก  -291,000.00  0.00  0.00  0.00  -291,000.00 0.00
2.19  (โอนกลับส่วนกลาง) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (2921 ครั้งที่ 678 ลว. 2  ส.ค. 2565) โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง  -17,300.00  0.00  0.00  0.00  -17,300.00 0.00
2.20  (โอนกลับส่วนกลาง) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (2921 ครั้งที่ 678 ลว. 2  ส.ค. 2565) โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ  -5,000.00  0.00  0.00  0.00  -5,000.00 0.00
2.21  ค่าก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย (3785 ครั้งที่ 899 ลว. 9  ก.ย. 2565) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ  536,000.00  536,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
2.22  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น  (4251 ครั้งที่ 927 ลว. 26  ก.ย. 2565) โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์  494,300.00  494,300.00  0.00  0.00  0.00 100.00
2.23  ค่าก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย (4394 ครั้งที่ 942 ลว. 28  ก.ย. 2565) โรงเรียนพญาไท  493,000.00  0.00  0.00  0.00  493,000.00 0.00
- รวม  14,451,900.00  1,030,300.00 0.00 12,928,366.20 493,233.80 96.59  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (091211)
  โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (20004320B6410CD1)
  3. กิจกรรม : โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) (Q2659)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (5206 ครั้งที่ 89 ลว. 9  ธ.ค. 2564) โรงเรียนสายน้ำทิพย์  300,000.00  0.00  0.00  0.00  300,000.00 0.00
3.2  จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 100 นิ้ว (5206 ครั้งที่ 89 ลว. 9  ธ.ค. 2564) โรงเรียนดาราคาม  13,000.00  0.00  0.00  0.00  13,000.00 0.00
3.3  เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (5206 ครั้งที่ 89 ลว. 9  ธ.ค. 2564) โรงเรียนดาราคาม  40,000.00  0.00  0.00  0.00  40,000.00 0.00
3.4  อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา)(เลือกรายการ) (5206 ครั้งที่ 89 ลว. 9  ธ.ค. 2564) โรงเรียนวัดหนัง  126,000.00  0.00  0.00  0.00  126,000.00 0.00
3.5  ครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ (เลือกรายการ) แบบ 3 (ง 241/ ครั้งที่ 89 ลว. 9  ธ.ค. 2564) โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง  180,000.00  0.00  0.00  0.00  180,000.00 0.00
3.6  เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (5206 ครั้งที่ 89 ลว. 9  ธ.ค. 2564) โรงเรียนวัดอมรินทราราม  200,000.00  0.00  0.00  0.00  200,000.00 0.00
3.7  เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens (5206 ครั้งที่ 89 ลว. 9  ธ.ค. 2564) โรงเรียนวัดอมรินทราราม  280,000.00  0.00  0.00  0.00  280,000.00 0.00
3.8  เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens  (5206 ครั้งที่ 89 ลว. 9  ธ.ค. 2564) โรงเรียนวัดเจ้ามูล  56,000.00  0.00  0.00  0.00  56,000.00 0.00
3.9  เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens (5206 ครั้งที่ 89 ลว. 9  ธ.ค. 2564) โรงเรียนวัดเจ้ามูล  33,600.00  0.00  0.00  0.00  33,600.00 0.00
3.10  จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 100 นิ้ว (5206 ครั้งที่ 89 ลว. 9  ธ.ค. 2564) โรงเรียนวัดเจ้ามูล  26,000.00  0.00  0.00  0.00  26,000.00 0.00
3.11  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา  (5206 ครั้งที่ 89 ลว. 9  ธ.ค. 2564) โรงเรียนวัดโสมนัส  42,000.00  0.00  0.00  0.00  42,000.00 0.00
3.12  เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens (5206 ครั้งที่ 89 ลว. 9  ธ.ค. 2564) โรงเรียนวัดโสมนัส  54,000.00  0.00  0.00  0.00  54,000.00 0.00
3.13  เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens (5206 ครั้งที่ 89 ลว. 9  ธ.ค. 2564) โรงเรียนวัดโสมนัส  33,600.00  0.00  0.00  0.00  33,600.00 0.00
3.14  เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens (5206 ครั้งที่ 89 ลว. 9  ธ.ค. 2564) โรงเรียนวัดชนะสงคราม  221,600.00  0.00  0.00  0.00  221,600.00 0.00
3.15  เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens (5206 ครั้งที่ 89 ลว. 9  ธ.ค. 2564) โรงเรียนวัดชนะสงคราม  33,600.00  0.00  0.00  0.00  33,600.00 0.00
3.16  จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 100 นิ้ว (5206 ครั้งที่ 89 ลว. 9  ธ.ค. 2564) โรงเรียนวัดชนะสงคราม  104,000.00  0.00  0.00  0.00  104,000.00 0.00
3.17  อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา)(เลือกรายการ) (5206 ครั้งที่ 89 ลว. 9  ธ.ค. 2564) โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก  126,000.00  0.00  0.00  0.00  126,000.00 0.00
3.18  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (5206 ครั้งที่ 89 ลว. 9  ธ.ค. 2564) โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก  150,000.00  0.00  0.00  0.00  150,000.00 0.00
3.19  เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens (5206 ครั้งที่ 89 ลว. 9  ธ.ค. 2564) โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก  56,000.00  0.00  0.00  0.00  56,000.00 0.00
3.20  จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 120 นิ้ว (5206 ครั้งที่ 89 ลว. 9  ธ.ค. 2564) โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก  30,600.00  0.00  0.00  0.00  30,600.00 0.00
3.21  อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา)(เลือกรายการ) (5206 ครั้งที่ 89 ลว. 9  ธ.ค. 2564) โรงเรียนพญาไท  126,000.00  0.00  0.00  0.00  126,000.00 0.00
3.22  เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (5206 ครั้งที่ 89 ลว. 9  ธ.ค. 2564) โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย  20,000.00  0.00  0.00  0.00  20,000.00 0.00
3.23  เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens (5206 ครั้งที่ 89 ลว. 9  ธ.ค. 2564) โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย  28,000.00  0.00  0.00  0.00  28,000.00 0.00
3.24  จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 100 นิ้ว (5206 ครั้งที่ 89 ลว. 9  ธ.ค. 2564) โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย  13,000.00  0.00  0.00  0.00  13,000.00 0.00
3.25  อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ ระดับก่อนประถมศึกษา (เลือกรายการ) (5206 ครั้งที่ 89 ลว. 9  ธ.ค. 2564) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ  59,800.00  0.00  0.00  0.00  59,800.00 0.00
3.26  อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ ระดับประถมศึกษา (เลือกรายการ) (5206 ครั้งที่ 89 ลว. 9  ธ.ค. 2564) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ  65,500.00  0.00  0.00  0.00  65,500.00 0.00
3.27  ครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน (เลือกรายการ) (5206 ครั้งที่ 89 ลว. 9  ธ.ค. 2564) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ  127,500.00  0.00  0.00  0.00  127,500.00 0.00
3.28  เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens (5206 ครั้งที่ 89 ลว. 9  ธ.ค. 2564) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ  168,000.00  0.00  0.00  0.00  168,000.00 0.00
3.29  เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (5206 ครั้งที่ 89 ลว. 9  ธ.ค. 2564) โรงเรียนวัดอุทัยธาราม  60,000.00  0.00  0.00  0.00  60,000.00 0.00
3.30  เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens (5206 ครั้งที่ 89 ลว. 9  ธ.ค. 2564) โรงเรียนวัดอุทัยธาราม  167,400.00  0.00  0.00  0.00  167,400.00 0.00
- รวม  2,941,200.00  0.00 0.00 0.00 2,941,200.00 0.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002410046)
  4. กิจกรรม : การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ (Q2665)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (4839 ครั้งที่ 48 ลว. 15  พ.ย. 2564) โรงเรียนมหาวีรานุวัตร  619,400.00  0.00  0.00  384,000.00  235,400.00 62.00
4.2  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (4839 ครั้งที่ 48 ลว. 15  พ.ย. 2564) โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก)  770,500.00  0.00  0.00  731,975.00  38,525.00 95.00
4.3  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (4839 ครั้งที่ 48 ลว. 15  พ.ย. 2564) โรงเรียนวัดพลับพลาชัย  471,600.00  0.00  0.00  471,600.00  0.00 100.00
4.4  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (4839 ครั้งที่ 48 ลว. 15  พ.ย. 2564) งบสำนักงาน  995,500.00  0.00  0.00  0.00  995,500.00 0.00
4.5  (โอนกลับส่วนกลาง) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (2921 ครั้งที่ 678 ลว. 2  ส.ค. 2565) โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก)  -38,500.00  0.00  0.00  0.00  -38,500.00 0.00
4.6   (โอนกลับส่วนกลาง) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (3425 ครั้งที่ 821 ลว. 26  ส.ค. 2565) โรงเรียนมหาวีรานุวัตร  -235,400.00  0.00  0.00  0.00  -235,400.00 0.00
4.7  (โอนกลับส่วนกลาง) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (3942 ครั้งที่ 904 ลว. 15  ก.ย. 2565) งบสำนักงาน  -107,500.00  0.00  0.00  0.00  -107,500.00 0.00
- รวม  2,475,600.00  0.00 0.00 1,587,575.00 888,025.00 64.13  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002410046)
  5. กิจกรรม : ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ และโรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร (Q2671)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
5.1  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (4839 ครั้งที่ 48 ลว. 15  พ.ย. 2564) โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์  850,000.00  0.00  0.00  666,000.00  184,000.00 78.35
5.2  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (4839 ครั้งที่ 48 ลว. 15  พ.ย. 2564) โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ  1,578,000.00  0.00  0.00  1,550,000.00  28,000.00 98.23
5.3  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (4839 ครั้งที่ 48 ลว. 15  พ.ย. 2564) โรงเรียนราชวินิต  3,559,000.00  0.00  0.00  2,680,000.00  879,000.00 75.30
5.4  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (4839 ครั้งที่ 48 ลว. 15  พ.ย. 2564) โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค  3,611,800.00  0.00  0.00  0.00  3,611,800.00 0.00
5.5  (โอนกลับส่วนกลาง) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (2921 ครั้งที่ 678 ลว. 2  ส.ค. 2565) โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์  -184,000.00  0.00  0.00  0.00  -184,000.00 0.00
5.6  (โอนกลับส่วนกลาง) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (2921 ครั้งที่ 678 ลว. 2  ส.ค. 2565) โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค  -1,011,800.00  0.00  0.00  0.00  -1,011,800.00 0.00
5.7   (โอนกลับส่วนกลาง) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (3425 ครั้งที่ 821 ลว. 26  ส.ค. 2565) โรงเรียนราชวินิต  -879,000.00  0.00  0.00  0.00  -879,000.00 0.00
5.8   (โอนกลับส่วนกลาง) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (3425 ครั้งที่ 821 ลว. 26  ส.ค. 2565) โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ  -28,000.00  0.00  0.00  0.00  -28,000.00 0.00
- รวม  7,496,000.00  0.00 0.00 4,896,000.00 2,600,000.00 65.31  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002410046)
  6. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ (Q2671)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
6.1  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (5206 ครั้งที่ 89 ลว. 9  ธ.ค. 2564) โรงเรียนวัดพลับพลาชัย  84,000.00  0.00  0.00  0.00  84,000.00 0.00
6.2  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (5206 ครั้งที่ 89 ลว. 9  ธ.ค. 2564) โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์  90,000.00  0.00  0.00  0.00  90,000.00 0.00
6.3  เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens (5206 ครั้งที่ 89 ลว. 9  ธ.ค. 2564) โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์  134,400.00  0.00  0.00  0.00  134,400.00 0.00
6.4  เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens (5206 ครั้งที่ 89 ลว. 9  ธ.ค. 2564) โรงเรียนราชวินิต  42,300.00  0.00  0.00  0.00  42,300.00 0.00
6.5  เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens (5206 ครั้งที่ 89 ลว. 9  ธ.ค. 2564) โรงเรียนวัดสังข์กระจาย  67,200.00  0.00  0.00  0.00  67,200.00 0.00
6.6  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (5206 ครั้งที่ 89 ลว. 9  ธ.ค. 2564) โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค  105,000.00  0.00  0.00  0.00  105,000.00 0.00
- รวม  522,900.00  0.00 0.00 0.00 522,900.00 0.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา (091211)
  7. กิจกรรม : การจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา (Q2663)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
7.1  เครื่องเล่นสนาม ระดับก่อนประถมศึกษา (เลือกรายการ) แบบ 2  (5206 ครั้งที่ 89 ลว. 9  ธ.ค. 2564) โรงเรียนมหาวีรานุวัตร  80,000.00  0.00  0.00  0.00  80,000.00 0.00
7.2  อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ ระดับก่อนประถมศึกษา (เลือกรายการ) (5206 ครั้งที่ 89 ลว. 9  ธ.ค. 2564) โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก)  59,800.00  0.00  0.00  0.00  59,800.00 0.00
- รวม  139,800.00  0.00 0.00 0.00 139,800.00 0.00  -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  28,344,800.00  1,030,300.00 0.00 19,729,341.20 7,585,158.80 73.24  -

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved