รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ 2564
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002420053)
  1. กิจกรรม : การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ (P2790)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (ง 241/4871 ครั้งที่ 39 ลว. 11  พ.ย. 2563) โรงเรียนมหาวีรานุวัตร  957,100.00  0.00  0.00  847,777.00  109,323.00 88.58
1.2  ลานกีฬาอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา) (ง 241/48971 ครั้งที่ 39 ลว. 11  พ.ย. 2563) โรงเรียนมหาวีรานุวัตร  159,100.00  0.00  0.00  0.00  159,100.00 0.00
1.3  ปรับปรุงซ่อมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (ง 241/4871 ครั้งที่ 39 ลว. 11  พ.ย. 2563) โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก)  1,213,000.00  0.00  0.00  782,300.00  430,700.00 64.49
1.4  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (ง 241/4871 ครั้งที่ 39 ลว. 11  พ.ย. 2563) โรงเรียนวัดพลับพลาชัย  902,000.00  0.00  0.00  0.00  902,000.00 0.00
1.5  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (ง 241/4871 ครั้งที่ 39 ลว. 11  พ.ย. 2563) งบสำนักงาน  991,400.00  0.00  0.00  686,780.00  304,620.00 69.27
1.6  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น  (1770 ครั้งที่ 416 ลว. 29  เม.ย. 2564) โรงเรียนวัดพลับพลาชัย  -218,000.00  0.00  0.00  0.00  -218,000.00 0.00
1.7  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (2908 ครั้งที่ 622 ลว. 27  ก.ค. 2564) โรงเรียนมหาวีรานุวัตร  -109,300.00  0.00  0.00  0.00  -109,300.00 0.00
1.8  ปรับปรุงซ่อมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (2908 ครั้งที่ 622 ลว. 27  ส.ค. 2564) โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก)  -430,700.00  0.00  0.00  0.00  -430,700.00 0.00
1.9  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (3839 ครั้งที่ 800 ลว. 13  ก.ย. 2564) งบสำนักงาน  -304,600.00  0.00  0.00  0.00  -304,600.00 0.00
- รวม  3,160,000.00  0.00 0.00 2,316,857.00 843,143.00 73.32  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002410SW9)
  2. กิจกรรม : ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ และโรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร (P2796)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท (4930 ครั้งที่ 71 ลว. 16  พ.ย. 2563) โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ  1,838,000.00  0.00  0.00  1,690,000.00  148,000.00 91.95
2.2  ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท  (1770 ครั้งที่ 416 ลว. 29  เม.ย. 2564) โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ  -148,000.00  0.00  0.00  0.00  -148,000.00 0.00
- รวม  1,690,000.00  0.00 0.00 1,690,000.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002420053)
  3. กิจกรรม : การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำหรับโรงเรียนปกติ  (P2790)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  งบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ ให้กับโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) รายการผูกพันเดิม (4838 ครั้งที่ 38 ลว. 10  พ.ย. 2563) โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย  7,939,600.00  7,372,100.00  0.00  567,500.00  0.00 100.00
- รวม  7,939,600.00  7,372,100.00 0.00 567,500.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (200436002420053)
  4. กิจกรรม : การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ (P2790)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  เพื่อใช้เป็นงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 5 ชั้น สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป รายการผูกพันเดิม (ครั้งที่ 2) โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (1749 ครั้งที่ 414 ลว. 26  เม.ย. 2564) โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย  1,475,500.00  1,475,500.00  0.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  1,475,500.00  1,475,500.00 0.00 0.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (รอรหัส)
  5. กิจกรรม : โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) (รอรหัส)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
5.1  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการระบบคอมพิวเตอร์สำหรับสำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล : IC3 (1903 ครั้งที่ 443 ลว. 12  พ.ค. 2564) โรงเรียนวัดโสมนัส  297,400.00  0.00  0.00  0.00  297,400.00 0.00
5.2  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการระบบคอมพิวเตอร์สำหรับสำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล : IC3 (1903 ครั้งที่ 443 ลว. 12  พ.ค. 2564) โรงเรียนวัดด่าน  297,400.00  0.00  0.00  0.00  297,400.00 0.00
5.3  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการระบบคอมพิวเตอร์สำหรับสำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล : IC3 (1903 ครั้งที่ 443 ลว. 12  พ.ค. 2564) โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม  297,400.00  0.00  0.00  0.00  297,400.00 0.00
5.4  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการระบบคอมพิวเตอร์สำหรับสำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล : IC3 (1903 ครั้งที่ 443 ลว. 12  พ.ค. 2564) โรงเรียนวัดนาคปรก  297,400.00  0.00  0.00  0.00  297,400.00 0.00
- รวม  1,189,600.00  0.00 0.00 0.00 1,189,600.00 0.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002110982)
  6. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ (P2791)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
6.1  ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท ให้กับโรงเรียนในสังกัด (2284 ครั้งที่ 500 ลว. 8  มิ.ย. 2564) โรงเรียนวัดพลับพลาชัย  309,500.00  0.00  0.00  309,500.00  0.00 100.00
6.2  ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท ให้กับโรงเรียนในสังกัด (2284 ครั้งที่ 500 ลว. 8  มิ.ย. 2564) โรงเรียนมหาวีรานุวัตร  245,920.00  0.00  0.00  245,920.00  0.00 100.00
6.3  ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท ให้กับโรงเรียนในสังกัด (2284 ครั้งที่ 500 ลว. 8  มิ.ย. 2564) โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก)  66,800.00  0.00  0.00  66,800.00  0.00 100.00
- รวม  622,220.00  0.00 0.00 622,220.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002110ADH)
  7. กิจกรรม : การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ (P2792)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
7.1  ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (2284 ครั้งที่ 500 ลว. 8  มิ.ย. 2564) งบสำนักงาน  250,270.00  0.00  0.00  249,870.00  400.00 99.84
- รวม  250,270.00  0.00 0.00 249,870.00 400.00 99.84  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004360002110EKX)
  8. กิจกรรม : ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ และโรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร (P2796)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
8.1  ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท ให้กับโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ และโรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร (2350 ครั้งที่ 531 ลว. 14  มิ.ย. 2564) โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ  200,650.00  0.00  0.00  200,650.00  0.00 100.00
- รวม  200,650.00  0.00 0.00 200,650.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (รอรหัส)
  9. กิจกรรม : การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ (รอรหัส)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
9.1  รายการค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ที่ชำรุด ทรุดโทรม และประสบอุบัติภัย (3965 ครั้งที่ 839 ลว. 17  ก.ย. 2564) โรงเรียนวัดอุทัยธาราม  767,600.00  0.00  0.00  0.00  767,600.00 0.00
9.2  รายการค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ที่ชำรุด ทรุดโทรม และประสบอุบัติภัย (3965 ครั้งที่ 839 ลว. 17  ก.ย. 2564) โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์  2,658,400.00  0.00  0.00  0.00  2,658,400.00 0.00
- รวม  3,426,000.00  0.00 0.00 0.00 3,426,000.00 0.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (รอรหัส)
  10. กิจกรรม : การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ (รอรหัส)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
10.1  รายการค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ที่ชำรุด ทรุดโทรม และประสบอุบัติภัย (3889 ครั้งที่ 828 ลว. 14  ก.ย. 2564) โรงเรียนดาราคาม  866,000.00  0.00  0.00  0.00  866,000.00 0.00
10.2  รายการค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ที่ชำรุด ทรุดโทรม และประสบอุบัติภัย (1513000 ครั้งที่ 3889 ลว. 14  ก.ย. 2564) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ  1,513,000.00  0.00  0.00  0.00  1,513,000.00 0.00
- รวม  2,379,000.00  0.00 0.00 0.00 2,379,000.00 0.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (รอรหัส)
  11. กิจกรรม : การก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ (รอรหัส)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
11.1  ายการค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ที่ชำรุด ทรุดโทรม ละประสบอุบัติภัย (4182 ครั้งที่ 885 ลว. 28  ก.ย. 2564) โรงเรียนดาราคาม  728,800.00  0.00  0.00  0.00  728,800.00 0.00
- รวม  728,800.00  0.00 0.00 0.00 728,800.00 0.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (20004350B6410020)
  12. กิจกรรม : โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) (P2788)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
12.1  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (ง 241/111 ครั้งที่ 180 ลว. 8  ม.ค. 2564) โรงเรียนบางบัว  3,119,000.00  0.00  0.00  2,320,000.00  799,000.00 74.38
12.2  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (ง 241/111 ครั้งที่ 180 ลว. 8  ม.ค. 2564) โรงเรียนราชวินิต  4,670,400.00  0.00  0.00  2,924,250.00  1,746,150.00 62.61
12.3  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (ง 241/111 ครั้งที่ 180 ลว. 8  ม.ค. 2564) โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์  1,523,000.00  0.00  0.00  989,950.00  533,050.00 65.00
12.4  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (ง 241/111 ครั้งที่ 180 ลว. 8  ม.ค. 2564) โรงเรียนวัดโสมนัส  943,800.00  0.00  0.00  500,000.00  443,800.00 52.98
12.5  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (ง 241/111 ครั้งที่ 180 ลว. 8  ม.ค. 2564) โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก  3,233,500.00  0.00  0.00  1,645,000.00  1,588,500.00 50.87
12.6  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (ง 241/111 ครั้งที่ 180 ลว. 8  ม.ค. 2564) โรงเรียนประถมนนทรี  3,716,800.00  0.00  0.00  3,600,000.00  116,800.00 96.86
12.7  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (ง 241/111 ครั้งที่ 180 ลว. 8  ม.ค. 2564) โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์  4,149,700.00  0.00  0.00  0.00  4,149,700.00 0.00
12.8  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (ง 241/111 ครั้งที่ 180 ลว. 8  ม.ค. 2564) โรงเรียนสายน้ำทิพย์  1,874,400.00  0.00  0.00  880,000.00  994,400.00 46.95
12.9  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (ง 241/111 ครั้งที่ 180 ลว. 8  ม.ค. 2564) โรงเรียนวัดมหาบุศย์  766,100.00  0.00  0.00  686,000.00  80,100.00 89.54
12.10  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (ง 241/111 ครั้งที่ 180 ลว. 8  ม.ค. 2564) โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย  3,524,000.00  0.00  0.00  0.00  3,524,000.00 0.00
12.11  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (ง 241/111 ครั้งที่ 180 ลว. 8  ม.ค. 2564) โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส  1,582,600.00  0.00  0.00  1,106,600.00  476,000.00 69.92
12.12  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (ง 241/111 ครั้งที่ 180 ลว. 8  ม.ค. 2564) โรงเรียนวัดหนัง  2,330,600.00  0.00  0.00  2,230,000.00  100,600.00 95.68
12.13  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (ง 241/111 ครั้งที่ 180 ลว. 8  ม.ค. 2564) โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง  115,000.00  0.00  0.00  115,000.00  0.00 100.00
12.14  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (ง 241/111 ครั้งที่ 180 ลว. 8  ม.ค. 2564) โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค  3,716,000.00  0.00  0.00  3,220,000.00  496,000.00 86.65
12.15  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (ง 241/111 ครั้งที่ 180 ลว. 8  ม.ค. 2564) โรงเรียนวัดนาคปรก  1,299,000.00  0.00  0.00  326,000.00  973,000.00 25.10
12.16  รั้วมาตรฐานแบบทึบ(ฐานรากตอกเข็ม)-เข็ม ค.ส.ล. (ง 241/111 ครั้งที่ 180 ลว. 8  ม.ค. 2564) โรงเรียนวัดนาคปรก  303,900.00  0.00  0.00  303,900.00  0.00 100.00
12.17  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (1770 ครั้งที่ 416 ลว. 29  เม.ย. 2564) โรงเรียนวัดนาคปรก  -49,000.00  0.00  0.00  0.00  -49,000.00 0.00
12.18  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (1770 ครั้งที่ 416 ลว. 29  เม.ย. 2564) โรงเรียนวัดหนัง  -100,600.00  0.00  0.00  0.00  -100,600.00 0.00
12.19  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (1770 ครั้งที่ 1770 ลว. 29  เม.ย. 2564) โรงเรียนประถมนนทรี  -116,800.00  0.00  0.00  0.00  -116,800.00 0.00
12.20  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (1770 ครั้งที่ 416 ลว. 29  เม.ย. 2564) โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส  -476,000.00  0.00  0.00  0.00  -476,000.00 0.00
12.21  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (1770 ครั้งที่ 416 ลว. 29  เม.ย. 2564) โรงเรียนบางบัว  -799,000.00  0.00  0.00  0.00  -799,000.00 0.00
12.22  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (2908 ครั้งที่ 622 ลว. 27  ก.ค. 2564) โรงเรียนวัดมหาบุศย์  -80,100.00  0.00  0.00  0.00  -80,100.00 0.00
12.23  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (2908 ครั้งที่ 622 ลว. 27  ก.ค. 2564) โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก  -99,600.00  0.00  0.00  0.00  -99,600.00 0.00
12.24  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (2908 ครั้งที่ 622 ลว. 27  ก.ค. 2564) โรงเรียนสายน้ำทิพย์  -288,200.00  0.00  0.00  0.00  -288,200.00 0.00
12.25  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (2908 ครั้งที่ 622 ลว. 27  ก.ค. 2564) โรงเรียนวัดโสมนัส  -443,800.00  0.00  0.00  0.00  -443,800.00 0.00
12.26  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (2908 ครั้งที่ 622 ลว. 27  ก.ค. 2564) โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค  -496,000.00  0.00  0.00  0.00  -496,000.00 0.00
12.27  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (2908 ครั้งที่ 2908 ลว. 27  ก.ค. 2564) โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์  -533,000.00  0.00  0.00  0.00  -533,000.00 0.00
12.28  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (2908 ครั้งที่ 622 ลว. 27  ก.ค. 2564) โรงเรียนราชวินิต  -771,400.00  0.00  0.00  0.00  -771,400.00 0.00
12.29  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (2908 ครั้งที่ 622 ลว. 27  ก.ค. 2564) โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย  -854,000.00  0.00  0.00  0.00  -854,000.00 0.00
- รวม  31,760,300.00  0.00 0.00 20,846,700.00 10,913,600.00 65.64  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (20004350B6110P78)
  13. กิจกรรม : โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) (P2788)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
13.1  ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) (2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม  59,800.00  0.00  0.00  59,800.00  0.00 100.00
13.2  ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) (2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) โรงเรียนวัดด่าน  251,300.00  0.00  0.00  251,300.00  0.00 100.00
13.3  ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) (2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) โรงเรียนวัดอุทัยธาราม  59,800.00  0.00  0.00  59,800.00  0.00 100.00
13.4  ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) (2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) โรงเรียนวัดเจ้ามูล  43,800.00  0.00  0.00  43,800.00  0.00 100.00
13.5  ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) (2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) โรงเรียนราชวินิต  400,000.00  0.00  0.00  400,000.00  0.00 100.00
13.6  ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) (2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) โรงเรียนวัดช่างเหล็ก  58,400.00  0.00  0.00  58,400.00  0.00 100.00
13.7  ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) (2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) โรงเรียนวัดอมรินทราราม  191,500.00  0.00  0.00  65,500.00  126,000.00 34.20
13.8  ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) (2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก  382,600.00  0.00  0.00  382,600.00  0.00 100.00
13.9  ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) (2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก  18,500.00  0.00  0.00  18,500.00  0.00 100.00
13.10  ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) (2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย  126,000.00  0.00  0.00  126,000.00  0.00 100.00
13.11  ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) (2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์  316,000.00  0.00  0.00  0.00  316,000.00 0.00
13.12  ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) (2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) โรงเรียนประถมนนทรี  303,200.00  0.00  0.00  303,200.00  0.00 100.00
13.13  ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) (2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ  65,500.00  0.00  0.00  65,500.00  0.00 100.00
13.14  ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) (2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) โรงเรียนโฆสิตสโมสร  126,000.00  0.00  0.00  126,000.00  0.00 100.00
13.15  ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) (2193 ครั้งที่ 501 ลว. 2  มิ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านหนองบอน  65,500.00  0.00  0.00  65,500.00  0.00 100.00
- รวม  2,467,900.00  0.00 0.00 2,025,900.00 442,000.00 82.09  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (20004350ฺB6410ZZZ)
  14. กิจกรรม : โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) (P2788)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
14.1  งบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดเสียหายเนื่องจากประสบอุบัติภัย (โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก) (2664 ครั้งที่ 579 ลว. 2  ก.ค. 2564) โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก  356,900.00  0.00  0.00  0.00  356,900.00 0.00
- รวม  356,900.00  0.00 0.00 0.00 356,900.00 0.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (รอรหัส)
  15. กิจกรรม : โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) (รอรหัส)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
15.1  รายการค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ที่ชำรุด ทรุดโทรม และประสบอุบัติภัย (4134 ครั้งที่ 884 ลว. 27  ก.ย. 2564) โรงเรียนพญาไท  467,600.00  460,000.00  0.00  0.00  7,600.00 98.37
- รวม  467,600.00  460,000.00 0.00 0.00 7,600.00 98.37  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (รอรหัส)
  16. กิจกรรม : โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) (รอรหัส)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
16.1  รายการค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ที่ชำรุด ทรุดโทรม และประสบอุบัติภัย (4211 ครั้งที่ 894 ลว. 29  ก.ย. 2564) โรงเรียนดาราคาม  498,000.00  498,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
16.2  รายการค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ที่ชำรุด ทรุดโทรม และประสบอุบัติภัย (4211 ครั้งที่ 894 ลว. 29  ต.ค. 2564) โรงเรียนสายน้ำทิพย์  497,300.00  497,300.00  0.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  995,300.00  995,300.00 0.00 0.00 0.00 100.00  -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  59,109,640.00  10,302,900.00 0.00 28,519,697.00 20,287,043.00 65.68  -

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved