รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ 2564
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002420053)
  1. กิจกรรม : การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ (P2790)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (ง 241/4871 ครั้งที่ 39 ลว. 11  พ.ย. 2563) โรงเรียนมหาวีรานุวัตร  957,100.00  0.00  0.00  0.00  957,100.00 0.00
1.2  ลานกีฬาอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา) (ง 241/48971 ครั้งที่ 39 ลว. 11  พ.ย. 2563) โรงเรียนมหาวีรานุวัตร  159,100.00  0.00  0.00  0.00  159,100.00 0.00
1.3  ปรับปรุงซ่อมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (ง 241/4871 ครั้งที่ 39 ลว. 11  พ.ย. 2563) โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก)  1,213,000.00  0.00  0.00  273,805.00  939,195.00 22.57
1.4  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (ง 241/4871 ครั้งที่ 39 ลว. 11  พ.ย. 2563) โรงเรียนวัดพลับพลาชัย  902,000.00  0.00  0.00  0.00  902,000.00 0.00
1.5  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (ง 241/4871 ครั้งที่ 39 ลว. 11  พ.ย. 2563) งบสำนักงาน  991,400.00  0.00  0.00  0.00  991,400.00 0.00
- รวม  4,222,600.00  0.00 0.00 273,805.00 3,948,795.00 6.48  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002410SW9)
  2. กิจกรรม : ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ และโรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร (P2796)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท (4930 ครั้งที่ 71 ลว. 16  พ.ย. 2563) โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ  1,838,000.00  0.00  0.00  0.00  1,838,000.00 0.00
- รวม  1,838,000.00  0.00 0.00 0.00 1,838,000.00 0.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002420053)
  3. กิจกรรม : การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำหรับโรงเรียนปกติ  (P2790)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  งบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ ให้กับโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) รายการผูกพันเดิม (4838 ครั้งที่ 38 ลว. 10  พ.ย. 2563) โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย  7,939,600.00  0.00  0.00  0.00  7,939,600.00 0.00
- รวม  7,939,600.00  0.00 0.00 0.00 7,939,600.00 0.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (20004350B6410020)
  4. กิจกรรม : โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) (P2788)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (ง 241/111 ครั้งที่ 180 ลว. 8  ม.ค. 2564) โรงเรียนบางบัว  3,119,000.00  0.00  0.00  1,160,000.00  1,959,000.00 37.19
4.2  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (ง 241/111 ครั้งที่ 180 ลว. 8  ม.ค. 2564) โรงเรียนราชวินิต  4,670,400.00  0.00  0.00  0.00  4,670,400.00 0.00
4.3  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (ง 241/111 ครั้งที่ 180 ลว. 8  ม.ค. 2564) โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์  1,523,000.00  0.00  0.00  0.00  1,523,000.00 0.00
4.4  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (ง 241/111 ครั้งที่ 180 ลว. 8  ม.ค. 2564) โรงเรียนวัดโสมนัส  943,800.00  0.00  0.00  0.00  943,800.00 0.00
4.5  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (ง 241/111 ครั้งที่ 180 ลว. 8  ม.ค. 2564) โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก  3,233,500.00  0.00  0.00  0.00  3,233,500.00 0.00
4.6  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (ง 241/111 ครั้งที่ 180 ลว. 8  ม.ค. 2564) โรงเรียนประถมนนทรี  3,716,800.00  0.00  0.00  0.00  3,716,800.00 0.00
4.7  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (ง 241/111 ครั้งที่ 180 ลว. 8  ม.ค. 2564) โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์  4,149,700.00  0.00  0.00  0.00  4,149,700.00 0.00
4.8  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (ง 241/111 ครั้งที่ 180 ลว. 8  ม.ค. 2564) โรงเรียนสายน้ำทิพย์  1,874,400.00  0.00  0.00  880,000.00  994,400.00 46.95
4.9  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (ง 241/111 ครั้งที่ 180 ลว. 8  ม.ค. 2564) โรงเรียนวัดมหาบุศย์  766,100.00  0.00  0.00  0.00  766,100.00 0.00
4.10  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (ง 241/111 ครั้งที่ 180 ลว. 8  ม.ค. 2564) โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย  3,524,000.00  0.00  0.00  0.00  3,524,000.00 0.00
4.11  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (ง 241/111 ครั้งที่ 180 ลว. 8  ม.ค. 2564) โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส  1,582,600.00  0.00  0.00  553,300.00  1,029,300.00 34.96
4.12  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (ง 241/111 ครั้งที่ 180 ลว. 8  ม.ค. 2564) โรงเรียนวัดหนัง  2,330,600.00  0.00  0.00  2,230,000.00  100,600.00 95.68
4.13  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (ง 241/111 ครั้งที่ 180 ลว. 8  ม.ค. 2564) โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง  115,000.00  0.00  0.00  115,000.00  0.00 100.00
4.14  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (ง 241/111 ครั้งที่ 180 ลว. 8  ม.ค. 2564) โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค  3,716,000.00  0.00  0.00  1,980,000.00  1,736,000.00 53.28
4.15  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (ง 241/111 ครั้งที่ 180 ลว. 8  ม.ค. 2564) โรงเรียนวัดนาคปรก  1,299,000.00  0.00  0.00  326,000.00  973,000.00 25.10
4.16  รั้วมาตรฐานแบบทึบ(ฐานรากตอกเข็ม)-เข็ม ค.ส.ล. (ง 241/111 ครั้งที่ 180 ลว. 8  ม.ค. 2564) โรงเรียนวัดนาคปรก  303,900.00  0.00  0.00  303,900.00  0.00 100.00
- รวม  36,867,800.00  0.00 0.00 7,548,200.00 29,319,600.00 20.47  -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  50,868,000.00  0.00 0.00 7,822,005.00 43,045,995.00 15.38  -

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved