รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ 2565
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (091211)
  โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (20004320B6410CD1)
  1. กิจกรรม : การยกระดับคุณภาพการศึกษา (โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง) (Q2661)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  เพื่อใช้เป็นงบประมาณในการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นให้กับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 (เฉลิมพระเกียรติ) (4914 ครั้งที่ 50 ลว. 18  พ.ย. 2564) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ  317,400.00  0.00  0.00  317,400.00  0.00 100.00
- รวม  317,400.00  0.00 0.00 317,400.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (091211)
  โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (20004320B6410CD1)
  2. กิจกรรม : การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ (Q2660)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (4875 ครั้งที่ 49 ลว. 17  พ.ย. 2564) โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง  2,176,300.00  0.00  0.00  0.00  2,176,300.00 0.00
2.2  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (4875 ครั้งที่ 49 ลว. 17  พ.ย. 2564) โรงเรียนโฆสิตสโมสร  121,600.00  0.00  0.00  121,494.00  106.00 99.91
2.3  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (4875 ครั้งที่ 49 ลว. 17  พ.ย. 2564) โรงเรียนวัดอมรินทราราม  123,200.00  0.00  0.00  123,200.00  0.00 100.00
2.4  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (4875 ครั้งที่ 49 ลว. 17  พ.ย. 2564) โรงเรียนวัดเจ้ามูล  999,600.00  0.00  0.00  715,000.00  284,600.00 71.53
2.5  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (4875 ครั้งที่ 49 ลว. 17  พ.ย. 2564) โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก  3,291,000.00  0.00  0.00  0.00  3,291,000.00 0.00
2.6  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (4875 ครั้งที่ 49 ลว. 17  พ.ย. 2564) โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม  399,400.00  0.00  0.00  399,400.00  0.00 100.00
2.7  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (4875 ครั้งที่ 49 ลว. 17  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านหนองบอน  346,200.00  0.00  0.00  346,200.00  0.00 100.00
2.8  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (4875 ครั้งที่ 49 ลว. 17  พ.ย. 2564) โรงเรียนวัดโสมนัส  457,200.00  0.00  0.00  0.00  457,200.00 0.00
2.9  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (4875 ครั้งที่ 49 ลว. 17  พ.ย. 2564) โรงเรียนวัดชนะสงคราม  395,000.00  0.00  0.00  0.00  395,000.00 0.00
2.10  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (4875 ครั้งที่ 49 ลว. 17  พ.ย. 2564) โรงเรียนพญาไท  1,732,000.00  0.00  0.00  1,695,528.20  36,471.80 97.89
2.11  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (4875 ครั้งที่ 49 ลว. 17  พ.ย. 2564) โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย  202,000.00  0.00  0.00  0.00  202,000.00 0.00
2.12  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (4875 ครั้งที่ 49 ลว. 17  พ.ย. 2564) โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ  2,804,000.00  0.00  0.00  0.00  2,804,000.00 0.00
2.13  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (4875 ครั้งที่ 49 ลว. 17  พ.ย. 2564) โรงเรียนวัดอุทัยธาราม  554,100.00  0.00  0.00  545,000.00  9,100.00 98.36
2.14  (โอนกลับส่วนกลาง) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (1548 ครั้งที่ 374 ลว. 22  เม.ย. 2565) โรงเรียนวัดเจ้ามูล  -284,600.00  0.00  0.00  0.00  -284,600.00 0.00
- รวม  13,317,000.00  0.00 0.00 3,945,822.20 9,371,177.80 29.63  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (091211)
  โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (20004320B6410CD1)
  3. กิจกรรม : โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) (Q2659)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นงบประมาณในการจัดหาครุภัณฑ์ตามความขาดแคลนและจำเป็นเร่งด่วน (5206 ครั้งที่ 89 ลว. 9  ธ.ค. 2564) งบโรงเรียน  2,941,200.00  0.00  0.00  0.00  2,941,200.00 0.00
- รวม  2,941,200.00  0.00 0.00 0.00 2,941,200.00 0.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002410046)
  4. กิจกรรม : การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ (Q2665)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (4839 ครั้งที่ 48 ลว. 15  พ.ย. 2564) โรงเรียนมหาวีรานุวัตร  619,400.00  0.00  0.00  0.00  619,400.00 0.00
4.2  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (4839 ครั้งที่ 48 ลว. 15  พ.ย. 2564) โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก)  770,500.00  0.00  0.00  0.00  770,500.00 0.00
4.3  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (4839 ครั้งที่ 48 ลว. 15  พ.ย. 2564) โรงเรียนวัดพลับพลาชัย  471,600.00  0.00  0.00  471,600.00  0.00 100.00
4.4  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (4839 ครั้งที่ 48 ลว. 15  พ.ย. 2564) งบสำนักงาน  995,500.00  0.00  0.00  0.00  995,500.00 0.00
- รวม  2,857,000.00  0.00 0.00 471,600.00 2,385,400.00 16.51  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002410046)
  5. กิจกรรม : ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ และโรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร (Q2671)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
5.1  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (4839 ครั้งที่ 48 ลว. 15  พ.ย. 2564) โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์  850,000.00  0.00  0.00  0.00  850,000.00 0.00
5.2  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (4839 ครั้งที่ 48 ลว. 15  พ.ย. 2564) โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ  1,578,000.00  0.00  0.00  0.00  1,578,000.00 0.00
5.3  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (4839 ครั้งที่ 48 ลว. 15  พ.ย. 2564) โรงเรียนราชวินิต  3,559,000.00  0.00  0.00  0.00  3,559,000.00 0.00
5.4  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (4839 ครั้งที่ 48 ลว. 15  พ.ย. 2564) โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค  3,611,800.00  0.00  0.00  0.00  3,611,800.00 0.00
- รวม  9,598,800.00  0.00 0.00 0.00 9,598,800.00 0.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000436002410046)
  6. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ (Q2671)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
6.1  ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นงบประมาณในการจัดหาครุภัณฑ์ตามความขาดแคลนและจำเป็นเร่งด่วน (5206 ครั้งที่ 89 ลว. 9  ธ.ค. 2564) งบโรงเรียน  522,900.00  0.00  0.00  0.00  522,900.00 0.00
- รวม  522,900.00  0.00 0.00 0.00 522,900.00 0.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา (091211)
  7. กิจกรรม : การจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา (Q2663)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
7.1  ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นงบประมาณในการจัดหาครุภัณฑ์ตามความขาดแคลนและจำเป็นเร่งด่วน (5206 ครั้งที่ 89 ลว. 9  ธ.ค. 2564) งบโรงเรียน  139,800.00  0.00  0.00  0.00  139,800.00 0.00
- รวม  139,800.00  0.00 0.00 0.00 139,800.00 0.00  -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  29,694,100.00  0.00 0.00 4,734,822.20 24,959,277.80 15.95  -

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved