รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ 2566
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (35000200)
  1. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ (005164)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  ครุภัณฑ์ ที่มีราคาต่อหน่วยตํ่ากว่า 1 ล้านบาท รายการโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (5169 ครั้งที่ 60 ลว. 11  พ.ย. 2565) โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส  190,500.00  0.00  0.00  0.00  190,500.00 0.00
1.2  ครุภัณฑ์ ที่มีราคาต่อหน่วยตํ่ากว่า 1 ล้านบาท รายการครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding ระดับประถมศึกษา แบบ 2 (5169 ครั้งที่ 60 ลว. 11  พ.ย. 2565) โรงเรียนมหาวีรานุวัตร  99,500.00  0.00  0.00  99,500.00  0.00 100.00
1.3   ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตํ่ากว่า 1 ล้านบาท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน เพื่อใช้เป็นงบประมาณในการจัดการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน (171 ครั้งที่ 202 ลว. 17  ม.ค. 2566) โรงเรียนประถมนนทรี  429,200.00  0.00  0.00  0.00  429,200.00 0.00
1.4   ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตํ่ากว่า 1 ล้านบาท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน เพื่อใช้เป็นงบประมาณในการจัดการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน (171 ครั้งที่ 202 ลว. 17  ม.ค. 2566) โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส  535,200.00  0.00  0.00  0.00  535,200.00 0.00
1.5   ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตํ่ากว่า 1 ล้านบาท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน เพื่อใช้เป็นงบประมาณในการจัดการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน (171 ครั้งที่ 202 ลว. 17  ม.ค. 2566) โรงเรียนวัดหนัง  535,200.00  0.00  0.00  0.00  535,200.00 0.00
- รวม  1,789,600.00  0.00 0.00 99,500.00 1,690,100.00 5.56  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (35000200)
  2. กิจกรรม : การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ (010560)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (5190 ครั้งที่ 64 ลว. 14  พ.ย. 2565) โรงเรียนวัดพลับพลาชัย  926,300.00  0.00  0.00  667,880.00  258,420.00 72.10
2.2  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (5190 ครั้งที่ 64 ลว. 14  พ.ย. 2565) โรงเรียนอนุบาลสามเสน  500,000.00  0.00  0.00  500,000.00  0.00 100.00
2.3  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (5190 ครั้งที่ 64 ลว. 14  พ.ย. 2565) โรงเรียนมหาวีรานุวัตร  464,000.00  0.00  0.00  460,000.00  4,000.00 99.14
2.4  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (5190 ครั้งที่ 64 ลว. 14  พ.ย. 2565) โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก)  377,000.00  0.00  0.00  377,000.00  0.00 100.00
2.5  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (5190 ครั้งที่ 64 ลว. 14  พ.ย. 2565) งบสำนักงาน  730,300.00  0.00  0.00  0.00  730,300.00 0.00
2.6  (โอนกลับส่วนกลาง) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (2009 ครั้งที่ 537 ลว. 22  พ.ค. 2566) โรงเรียนวัดพลับพลาชัย  -258,400.00  0.00  0.00  0.00  -258,400.00 0.00
2.7  (โอนกลับส่วนกลาง) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (2579 ครั้งที่ 624 ลว. 29  มิ.ย. 2566) โรงเรียนมหาวีรานุวัตร  -4,000.00  0.00  0.00  0.00  -4,000.00 0.00
- รวม  2,735,200.00  0.00 0.00 2,004,880.00 730,320.00 73.30  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (35000200)
  3. กิจกรรม : ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติและโรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร (858060)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  ครุภัณฑ์ ที่มีราคาต่อหน่วยตํ่ากว่า 1 ล้านบาท รายการครุภัณฑ์เทคโนโลยีดิจิตอล แบบ 2 (5252 ครั้งที่ 78 ลว. 21  พ.ย. 2565) โรงเรียนวัดนาคปรก  500,000.00  0.00  0.00  0.00  500,000.00 0.00
3.2  ครุภัณฑ์ ที่มีราคาต่อหน่วยตํ่ากว่า 1 ล้านบาท รายการครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ระดับก่อนประถมศึกษา แบบ 2 (5252 ครั้งที่ 78 ลว. 21  พ.ย. 2565) โรงเรียนวัดนาคปรก  80,000.00  0.00  0.00  80,000.00  0.00 100.00
3.3  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (5252 ครั้งที่ 78 ลว. 21  พ.ย. 2565) โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค  1,439,000.00  0.00  0.00  1,289,000.00  150,000.00 89.58
3.4  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (5252 ครั้งที่ 78 ลว. 21  พ.ย. 2565) โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์  1,200,000.00  0.00  0.00  1,109,999.00  90,001.00 92.50
3.5  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (5252 ครั้งที่ 78 ลว. 21  พ.ย. 2565) โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ  943,000.00  0.00  0.00  928,000.00  15,000.00 98.41
3.6  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (5252 ครั้งที่ 78 ลว. 21  พ.ย. 2565) โรงเรียนราชวินิต  1,299,900.00  0.00  0.00  0.00  1,299,900.00 0.00
3.7  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (5252 ครั้งที่ 78 ลว. 21  พ.ย. 2565) โรงเรียนวัดหนัง  475,900.00  0.00  0.00  475,900.00  0.00 100.00
3.8  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (5252 ครั้งที่ 78 ลว. 21  พ.ย. 2565) โรงเรียนวัดสังข์กระจาย  388,000.00  0.00  0.00  388,000.00  0.00 100.00
3.9  (โอนกลับส่วนกลาง) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (2009 ครั้งที่ 537 ลว. 22  พ.ค. 2566) โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ  -15,000.00  0.00  0.00  0.00  -15,000.00 0.00
3.10  (โอนกลับส่วนกลาง) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (2579 ครั้งที่ 624 ลว. 29  มิ.ย. 2566) โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค  -150,000.00  0.00  0.00  0.00  -150,000.00 0.00
3.11  (โอนกลับส่วนกลาง) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (2579 ครั้งที่ 624 ลว. 29  มิ.ย. 2566) โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์  -90,000.00  0.00  0.00  0.00  -90,000.00 0.00
3.12  (โอนกลับส่วนกลาง) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (3317 ครั้งที่ 741 ลว. 15  ส.ค. 2566) โรงเรียนราชวินิต  -273,900.00  0.00  0.00  0.00  -273,900.00 0.00
- รวม  5,796,900.00  0.00 0.00 4,270,899.00 1,526,001.00 73.68  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (091211)
  โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (31011600)
  4. กิจกรรม : โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) (000360)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  ครุภัณฑ์ ที่มีราคาต่อหน่วยตํ่ากว่า 1 ล้านบาท รายการโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (5169 ครั้งที่ 60 ลว. 11  พ.ย. 2565) โรงเรียนวัดอมรินทราราม  60,000.00  0.00  0.00  0.00  60,000.00 0.00
4.2  ครุภัณฑ์ ที่มีราคาต่อหน่วยตํ่ากว่า 1 ล้านบาท รายการโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (5169 ครั้งที่ 60 ลว. 11  พ.ย. 2565) โรงเรียนโฆสิตสโมสร  180,000.00  0.00  0.00  0.00  180,000.00 0.00
4.3  ครุภัณฑ์ ที่มีราคาต่อหน่วยตํ่ากว่า 1 ล้านบาท รายการครุภัณฑ์เทคโนโลยีดิจิตอล แบบ 2 (5169 ครั้งที่ 60 ลว. 11  พ.ย. 2565) โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก  250,000.00  0.00  0.00  0.00  250,000.00 0.00
4.4  ครุภัณฑ์ ที่มีราคาต่อหน่วยตํ่ากว่า 1 ล้านบาท รายการครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยม แบบ 3 (5169 ครั้งที่ 60 ลว. 11  พ.ย. 2565) โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์  182,800.00  0.00  0.00  182,800.00  0.00 100.00
4.5  ครุภัณฑ์ ที่มีราคาต่อหน่วยตํ่ากว่า 1 ล้านบาท รายการโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (5169 ครั้งที่ 60 ลว. 11  พ.ย. 2565) โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก  64,500.00  0.00  0.00  0.00  64,500.00 0.00
4.6  ครุภัณฑ์ ที่มีราคาต่อหน่วยตํ่ากว่า 1 ล้านบาท รายการครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding ระดับประถมศึกษา แบบ 2 (5169 ครั้งที่ 60 ลว. 11  พ.ย. 2565) โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม  100,000.00  0.00  0.00  100,000.00  0.00 100.00
4.7  ครุภัณฑ์ ที่มีราคาต่อหน่วยตํ่ากว่า 1 ล้านบาท รายการครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา แบบ 2 (5169 ครั้งที่ 60 ลว. 11  พ.ย. 2565) โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม  160,000.00  0.00  0.00  159,985.00  15.00 99.99
4.8  ครุภัณฑ์ ที่มีราคาต่อหน่วยตํ่ากว่า 1 ล้านบาท รายการครุภัณฑ์สะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษา แบบ 2 (5169 ครั้งที่ 60 ลว. 11  พ.ย. 2565) โรงเรียนวัดโสมนัส  120,000.00  0.00  0.00  119,998.00  2.00 100.00
4.9  ครุภัณฑ์ ที่มีราคาต่อหน่วยตํ่ากว่า 1 ล้านบาท รายการโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (5169 ครั้งที่ 60 ลว. 11  พ.ย. 2565) โรงเรียนวัดโสมนัส  126,000.00  0.00  0.00  0.00  126,000.00 0.00
4.10  ครุภัณฑ์ ที่มีราคาต่อหน่วยตํ่ากว่า 1 ล้านบาท รายการโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (5169 ครั้งที่ 60 ลว. 11  พ.ย. 2565) โรงเรียนวัดอุทัยธาราม  120,000.00  0.00  0.00  0.00  120,000.00 0.00
4.11  ครุภัณฑ์ ที่มีราคาต่อหน่วยตํ่ากว่า 1 ล้านบาท รายการครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ระดับประถมศึกษา แบบ 3 (5169 ครั้งที่ 60 ลว. 11  พ.ย. 2565) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ  104,700.00  0.00  0.00  104,700.00  0.00 100.00
- รวม  1,468,000.00  0.00 0.00 667,483.00 800,517.00 45.47  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (091211)
  โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (31011600)
  5. กิจกรรม : การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (000770)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
5.1  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (5190 ครั้งที่ 64 ลว. 14  พ.ย. 2565) โรงเรียนพญาไท  1,150,900.00  0.00  0.00  837,999.00  312,901.00 72.81
5.2  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (5190 ครั้งที่ 64 ลว. 14  พ.ย. 2565) โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์  3,263,000.00  0.00  0.00  0.00  3,263,000.00 0.00
5.3  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (5190 ครั้งที่ 64 ลว. 14  พ.ย. 2565) โรงเรียนวัดหนัง  1,023,000.00  0.00  0.00  838,700.00  184,300.00 81.98
5.4  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (5190 ครั้งที่ 64 ลว. 14  พ.ย. 2565) โรงเรียนสายน้ำทิพย์  1,096,000.00  0.00  0.00  863,900.00  232,100.00 78.82
5.5  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (5190 ครั้งที่ 64 ลว. 14  พ.ย. 2565) โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง  2,140,900.00  0.00  0.00  1,955,300.00  185,600.00 91.33
5.6  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (5190 ครั้งที่ 64 ลว. 14  พ.ย. 2565) โรงเรียนวัดอมรินทราราม  267,000.00  0.00  0.00  267,000.00  0.00 100.00
5.7  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (5190 ครั้งที่ 64 ลว. 14  พ.ย. 2565) โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก  225,000.00  0.00  0.00  225,000.00  0.00 100.00
5.8  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (5190 ครั้งที่ 64 ลว. 14  พ.ย. 2565) โรงเรียนประถมนนทรี  1,789,000.00  0.00  0.00  0.00  1,789,000.00 0.00
5.9  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (5190 ครั้งที่ 64 ลว. 14  พ.ย. 2565) โรงเรียนวัดโสมนัส  1,888,400.00  0.00  0.00  1,780,200.00  108,200.00 94.27
5.10  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (5190 ครั้งที่ 64 ลว. 14  พ.ย. 2565) โรงเรียนวัดเจ้ามูล  562,000.00  0.00  0.00  416,900.00  145,100.00 74.18
5.11  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (5190 ครั้งที่ 64 ลว. 14  พ.ย. 2565) โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์  1,431,000.00  0.00  0.00  926,581.70  504,418.30 64.75
5.12  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (5190 ครั้งที่ 64 ลว. 14  พ.ย. 2565) โรงเรียนวัดอุทัยธาราม  998,300.00  0.00  0.00  998,000.00  300.00 99.97
5.13  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (5190 ครั้งที่ 64 ลว. 14  พ.ย. 2565) โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม  1,267,300.00  0.00  0.00  1,021,000.00  246,300.00 80.56
5.14  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (5190 ครั้งที่ 64 ลว. 14  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านหนองบอน  386,400.00  0.00  0.00  386,400.00  0.00 100.00
5.15  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (5190 ครั้งที่ 64 ลว. 14  พ.ย. 2565) โรงเรียนวัดมหาบุศย์  1,000,000.00  0.00  0.00  999,800.00  200.00 99.98
5.16  ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 (5190 ครั้งที่ 64 ลว. 14  พ.ย. 2565) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ  532,900.00  0.00  0.00  510,000.00  22,900.00 95.70
5.17   (โอนกลับส่วนกลาง) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (2579 ครั้งที่ 624 ลว. 29  มิ.ย. 2566) โรงเรียนวัดเจ้ามูล  -145,100.00  0.00  0.00  0.00  -145,100.00 0.00
5.18  (โอนกลับส่วนกลาง) ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 (2579 ครั้งที่ 624 ลว. 29  มิ.ย. 2566) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ  -22,900.00  0.00  0.00  0.00  -22,900.00 0.00
5.19  (โอนกลับส่วนกลาง) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (3317 ครั้งที่ 741 ลว. 15  ส.ค. 2566) โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง  -185,600.00  0.00  0.00  0.00  -185,600.00 0.00
- รวม  18,667,500.00  0.00 0.00 12,026,780.70 6,640,719.30 64.43  -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  30,457,200.00  0.00 0.00 19,069,542.70 11,387,657.30 62.61  -

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved