รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ปีงบประมาณ 2564
ที่ โครงการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ
.1  โครงการ : อบรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  40,000.00  0.00  40,000.00 0.00
.2  โครงการ : ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  60,000.00  0.00  60,000.00 0.00
.3  โครงการ : สร้างหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  50,000.00  0.00  50,000.00 0.00
.4  โครงการ : เสริมสร้างและพัฒนาระบบนิเวศทางการศึกษายกกำลังสองของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  450,000.00  0.00  450,000.00 0.00
.5  โครงการ : นิเทศการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการบริหารงานของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564  226,500.00  0.00  226,500.00 0.00
.6  โครงการ : พัฒนาการจัดประสบการณ์และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  200,000.00  0.00  200,000.00 0.00
.7  โครงการ : วิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  15,000.00  0.00  15,000.00 0.00
.8  โครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ  150,000.00  0.00  150,000.00 0.00
.9  โครงการ : พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLTV)  40,000.00  0.00  40,000.00 0.00
.10  โครงการ : พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  95,000.00  0.00  95,000.00 0.00
.11  โครงการ : จัดงานวันครูและยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปีพุทธศักราช 2564  35,000.00  0.00  35,000.00 0.00
.12  โครงการ : จัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2564  50,000.00  0.00  50,000.00 0.00
.13  โครงการ : จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวและศูนย์การเรียน  70,000.00  0.00  70,000.00 0.00
.14  โครงการ : การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564  12,000.00  0.00  12,000.00 0.00
.15  โครงการ : ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ธุรการและเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบข้อมูลสาวรสนเทศ (DMC)  3,675.00  0.00  3,675.00 0.00
.16  00000000000000  0.00  0.00  0.00 0.00
.17  0000000000000000  0.00  0.00  0.00 0.00
.18  00000000000000  0.00  0.00  0.00 0.00
.19  โครงการ : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต (ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  0.00  0.00  0.00 0.00
.20  โครงการ : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (โครงการโรงเรียนสุจริต)  0.00  0.00  0.00 0.00
.21  โครงการ : ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี พัสดุสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2564  0.00  0.00  0.00 0.00
.22  โครงการ : เผยแพร่ความรู้ระเบียบกฎหมายทางเครือข่ายสารสนเทศให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  0.00  0.00  0.00 0.00
.23  โครงการ : บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2564  35,960.00  0.00  35,960.00 0.00
.24  โครงการ : พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  150,000.00  0.00  150,000.00 0.00
.25  โครงการ : จัดหาระบบเพื่อการบริหารงบประมาณ  20,000.00  0.00  20,000.00 0.00
.26  โครงการ : ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  30,000.00  0.00  30,000.00 0.00
.27  โครงการ : ส่งเสริมศักยภาพ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชีและพัสดุ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  70,000.00  0.00  70,000.00 0.00
- รวมงบประมาณทั้งหมด  1,803,135.00 0.00 1,803,135.00 0.00

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved