รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566
  แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (092212)
  รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (20004667945600000)
  1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2000414000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 5 เดือน (ตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566) (4811 ครั้งที่ 7 ลว. 25  ต.ค. 2565) กลุ่มบริหารงานบุคคล  338,000.00  0.00  0.00  274,576.00  63,424.00 81.24
1.2  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จำนวน 12 เดือน (มกราคม - ธันวาคม 2566)  (4811 ครั้งที่ 7 ลว. 25  ต.ค. 2565) กลุ่มบริหารงานบุคคล  45,000.00  0.00  0.00  4,000.00  41,000.00 8.89
1.3  ค่าเช่าบ้านให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 5 เดือน (ตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566) (5197 ครั้งที่ 67 ลว. 14  พ.ย. 2565) งบสำนักงาน  501,500.00  0.00  0.00  487,922.58  13,577.42 97.29
1.4  พนักงานราชการ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 2 เดือน (มกราคม - กุมภาพันธ์ 2566)  (110 ครั้งที่ 186 ลว. 12  ม.ค. 2566) กลุ่มบริหารงานบุคคล  4,500.00  0.00  0.00  0.00  4,500.00 0.00
1.5  พนักงานราชการ เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จำนวน 12 เดือน (มกราคม - ธันวาคม 2566) (110 ครั้งที่ 186 ลว. 12  ม.ค. 2566) กลุ่มบริหารงานบุคคล  1,100.00  0.00  0.00  0.00  1,100.00 0.00
1.6  ค่าเช่าบ้านให้กับข้าราชการที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 3 เดือน (มีนาคม-พฤษภาคม 2566) (709 ครั้งที่ 334 ลว. 23  ก.พ. 2566) งบสำนักงาน  277,500.00  0.00  0.00  0.00  277,500.00 0.00
1.7  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ระยะเวลา 3 เดือน (มีนาคม - พฤษภาคม 2566) (700 ครั้งที่ 332 ลว. 22  มี.ค. 2566) กลุ่มบริหารงานบุคคล  200,000.00  0.00  0.00  0.00  200,000.00 0.00
- รวม  1,367,600.00  0.00 0.00 766,498.58 601,101.42 56.05  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา (20004660516200000)
  2. กิจกรรม : การจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา (2000435000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงานและการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 (4881 ครั้งที่ 16 ลว. 27  ต.ค. 2565) งบสำนักงาน  3,000,000.00  0.00  0.00  1,786,671.34  1,213,328.66 59.56
2.2  ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงานและการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 (824 ครั้งที่ 352 ลว. 1  มี.ค. 2566) งบสำนักงาน  1,000,000.00  0.00  0.00  0.00  1,000,000.00 0.00
- รวม  4,000,000.00  0.00 0.00 1,786,671.34 2,213,328.66 44.67  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (35000200)
  3. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ (051640)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจ เอกสารการถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพฯ (5012 ครั้งที่ 44 ลว. 4  พ.ย. 2565) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  600.00  0.00  0.00  600.00  0.00 100.00
3.2  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนและให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต การตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ ค่าเดินทางไปนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในรูปแบบ Active Learning) (5054 ครั้งที่ 54 ลว. 8  พ.ย. 2565) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  5,000.00  0.00  0.00  4,986.20  13.80 99.72
3.3  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการพิจารณาเพื่อหลอมรวมตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระหว่างวันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพมหานคร  (5192 ครั้งที่ 72 ลว. 14  พ.ย. 2565) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  5,400.00  0.00  0.00  4,276.00  1,124.00 79.19
3.4  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการจัดทำแนวทางการขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (มาตรฐาน GECC) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2566 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ บางพลัด กรุงเทพฯ (119 ครั้งที่ 190 ลว. 12  ม.ค. 2566) กลุ่มอำนวยการ  3,240.00  0.00  0.00  0.00  3,240.00 0.00
3.5  เพื่อชำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี พ.ศ.2566 (มกราคม - ธันวาคม 2566)  (167 ครั้งที่ 201 ลว. 17  ม.ค. 2566) กลุ่มบริหารงานบุคคล  26,136.00  0.00  0.00  0.00  26,136.00 0.00
3.6  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 ระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566) (195 ครั้งที่ 207 ลว. 19  ม.ค. 2566) งบโรงเรียน  933,000.00  0.00  0.00  326,319.08  606,680.92 34.98
3.7  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการพิจารณาเพื่อหลอมรวม จัดกลุ่มตัวชี้วัดหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพมหานคร (258 ครั้งที่ 220 ลว. 25  ม.ค. 2566) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  3,000.00  0.00  0.00  2,442.00  558.00 81.40
3.8  ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางด้านกีฬาเทนนิส เพื่อความเป็นเลิศในโรงเรียน สำหรับนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจำปี 2566 (346 ครั้งที่ 259 ลว. 1  ก.พ. 2566) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  20,000.00  0.00  0.00  0.00  20,000.00 0.00
3.9  ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 สำหรับโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโรงเรียนทั่วไป (365 ครั้งที่ 264 ลว. 3  ก.พ. 2566) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  7,690.00  0.00  0.00  7,687.75  2.25 99.97
3.10  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำคู่มือการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอนด้านการอ่านการเขียนภาษาไทยสำหรับครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 ระหว่างวันที่ 3-7 มีนาคม 2566 (406 ครั้งที่ 276 ลว. 6  ก.พ. 2566) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  1,200.00  0.00  0.00  0.00  1,200.00 0.00
3.11  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุม เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน “ด้านการอ่านออกเขียนได้” ของโรงเรียน ไทยรัฐวิทยา ภาคกลางและภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร (566 ครั้งที่ 308 ลว. 13  ก.พ. 2566) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ  800.00  0.00  0.00  0.00  800.00 0.00
3.12  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะทำงานดำเนินโครงการ ยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้ดูแลนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 ปี 2566 ระหว่างวันที่ 18-21 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องไกรทอง โรงแรมริเวอรใซต์ กรุงเทพมหานคร (603 ครั้งที่ 313 ลว. 15  ก.พ. 2566) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  600.00  0.00  0.00  600.00  0.00 100.00
3.13  ค่าใช้จ่ายในการออกบูธนิทรรศการ “สร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิทยาศาสตร์และ CODING” ระหว่างวันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ลานกิจกรรม ชั้น G Avenue Zone A (ใต้ลาน Skywalk) MBK Center (743 ครั้งที่ 343 ลว. 27  ก.พ. 2566) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  331,000.00  0.00  0.00  80,000.00  251,000.00 24.17
- รวม  1,337,666.00  0.00 0.00 426,911.03 910,754.97 31.91  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (35000200)
  4. กิจกรรม : การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ (05165)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  ค่าใช้จ่ายสำหรับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ครั้งที่ 4 และคณะกรรมการประเมิน (Evaluation Team) ครั้งที่ 2 ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี (5021 ครั้งที่ 45 ลว. 7  พ.ย. 2565) กลุ่มบริหารงานบุคคล  16,100.00  0.00  0.00  7,182.00  8,918.00 44.61
4.2  ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) (5365 ครั้งที่ 93 ลว. 25  พ.ย. 2565) กลุ่มพัฒนาบุคลากร  29,500.00  0.00  0.00  18,644.00  10,856.00 63.20
4.3  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะทำงานกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 - 21.00 น. ณ ห้องศรีตรัง ชั้น 2 โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร (5598 ครั้งที่ 122 ลว. 13  ธ.ค. 2565) กลุ่มพัฒนาบุคลากร  2,620.00  0.00  0.00  0.00  2,620.00 0.00
4.4  ค่าใช้จ่ายสำหรับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ครั้งที่ 1-4 และคณะกรรมการประเมิน (Evaluation Team) ครั้งที่ 1-2 ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี (5605 ครั้งที่ 123 ลว. 14  ธ.ค. 2565) กลุ่มบริหารงานบุคคล  59,080.00  0.00  0.00  0.00  59,080.00 0.00
4.5  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานนิเทศการศึกษา สำหรับผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2566 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร (253 ครั้งที่ 231 ลว. 25  ม.ค. 2566) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  600.00  0.00  0.00  0.00  600.00 0.00
4.6  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะทำงานฯ ในการเข้าร่วมประชุมการจัดทำ(ร่าง) เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่มีลักษณะพิเศษ และกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติของพนักงานราชการในส่วนเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 18 - 20 มกราคม 2566 (367 ครั้งที่ 267 ลว. 3  ก.พ. 2566) กลุ่มบริหารงานบุคคล  1,600.00  0.00  0.00  1,488.00  112.00 93.00
4.7  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ในวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกเขต (567 ครั้งที่ 304 ลว. 13  ก.พ. 2566) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  146,100.00  0.00  0.00  144,850.00  1,250.00 99.14
4.8  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงาน และคู่มือการใช้ระบบแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ภายใต้โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่การต่อยอดเยาวชนไทย ในศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 256 (708 ครั้งที่ 335 ลว. 23  มี.ค. 2566) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  600.00  0.00  0.00  0.00  600.00 0.00
4.9  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนและบูรณาการโครงการค่าย "เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 22-27 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน์ (955 ครั้งที่ 371 ลว. 8  มี.ค. 2566) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  600.00  0.00  0.00  588.00  12.00 98.00
4.10  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่การต่อยอดเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 ประจำปี 2566 ระหว่าง วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร  (1086 ครั้งที่ 397 ลว. 15  มี.ค. 2566) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  800.00  0.00  0.00  800.00  0.00 100.00
4.11  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมการจัดทำแนวทางการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 3 มีนาคม 2566  (1112 ครั้งที่ 404 ลว. 17  มี.ค. 2566) กลุ่มบริหารงานบุคคล  800.00  0.00  0.00  0.00  800.00 0.00
4.12  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบสอง ระดับประเทศ)  (1260 ครั้งที่ 427 ลว. 28  มี.ค. 2566) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  86,000.00  0.00  0.00  86,000.00  0.00 100.00
4.13  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) เพิ่มเติม (1256 ครั้งที่ 433 ลว. 28  มี.ค. 2566) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  25,000.00  0.00  0.00  0.00  25,000.00 0.00
- รวม  369,400.00  0.00 0.00 259,552.00 109,848.00 70.26  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (35000200)
  5. กิจกรรม : ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคลได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมสอดคล้องตามบริบท (05165)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
5.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมจัดทำ(ร่าง) นโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 28 -30 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร (5359 ครั้งที่ 89 ลว. 25  พ.ย. 2565) กลุ่มนโยบายและแผน  3,000.00  0.00  0.00  0.00  3,000.00 0.00
5.2  ค่าใช้จ่ายดำเนินการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 (5505 ครั้งที่ 107 ลว. 6  ธ.ค. 2565) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  12,000.00  0.00  0.00  0.00  12,000.00 0.00
5.3  ค่าใช้จ่ายในการเตรียมรับเสด็จในการประชุมวิชาการ “42 ปี พระบารมีแผ่ไพศาลเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเป็นสุข” การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565  (ง 241/ ครั้งที่ 115 ลว. 8  ธ.ค. 2565) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  600.00  0.00  0.00  0.00  600.00 0.00
5.4   ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/ค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทั่วประเทศ ระหว่าง วันที่ 25-27 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ (5603 ครั้งที่ 125 ลว. 14  ธ.ค. 2565) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  5,500.00  0.00  0.00  0.00  5,500.00 0.00
5.5  ค่าจ้างครูและบุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการตามพระราชาดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ รายเดิมจ้างต่อเนื่อง ระยะเวลา 3 เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม 2565) (5738 ครั้งที่ 142 ลว. 20  ธ.ค. 2565) งบโรงเรียน  185,400.00  0.00  0.00  0.00  185,400.00 0.00
5.6  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของนักเรียนทุน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 14 และครูผู้ดูแลนักเรียนเข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมในการเข้าเฝ้าฯ ประจำปี 2565 และสร้างความเข้าใจ การเป็นนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 14 (5835 ครั้งที่ 156 ลว. 26  ธ.ค. 2565) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  1,200.00  0.00  0.00  0.00  1,200.00 0.00
5.7  ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการดำเนินงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 ครั้งที่ 1/2566 ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2566 (705 ครั้งที่ 336 ลว. 22  มี.ค. 2566) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  1,200.00  0.00  0.00  408.00  792.00 34.00
- รวม  208,900.00  0.00 0.00 408.00 208,492.00 0.20  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (35000200)
  6. กิจกรรม : การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม (62408)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
6.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (5750 ครั้งที่ 148 ลว. 20  ธ.ค. 2565) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  600.00  0.00  0.00  394.00  206.00 65.67
6.2  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความด้านการบริหารงานการคลังเพื่อเตรียมรับการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จำนวน 2 รุ่น ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร  (125 ครั้งที่ 185 ลว. 12  ม.ค. 2566) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  1,200.00  0.00  0.00  1,200.00  0.00 100.00
6.3  ดำเนินการขยายผลจำนวนพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  (686 ครั้งที่ 323 ลว. 22  มี.ค. 2566) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
6.4  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมคณะทำงานทบทวนและยกร่างระเบียบการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ ระหว่างวันที่ 12-15 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร (962 ครั้งที่ 379 ลว. 9  มี.ค. 2566) กลุ่มอำนวยการ  1,200.00  0.00  0.00  0.00  1,200.00 0.00
6.5   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (1230 ครั้งที่ 421 ลว. 27  มี.ค. 2566) กลุ่มส่งเสริมการศีกษา  30,000.00  0.00  0.00  0.00  30,000.00 0.00
- รวม  43,000.00  0.00 0.00 1,594.00 41,406.00 3.71  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  เด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ (35000700)
  7. ส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัจฉริยะในสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (00082)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
7.1  ค่าใช้จ่ายในการผึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์และครูแกนนำสำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน (Science Technology Innovation (STI) : Smart Intensive Farming) รุ่นที่ 2  (5085 ครั้งที่ 57 ลว. 9  พ.ย. 2565) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  3,000.00  0.00  0.00  2,675.00  325.00 89.17
- รวม  3,000.00  0.00 0.00 2,675.00 325.00 89.17  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (091211)
  ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (35000200)
  8. กิจกรรม : ส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา (50194)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
8.1  ค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมประชุม หลังเสร็จสิ้นการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนและแนวทางการขอเปิดห้องเรียนพิเศษภาษาจีน ระหว่างวันที่ 20-25 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมพักพิง อิงทาง บูติค โฮเทล จังหวัดนนทบุรี  (59 ครั้งที่ 171 ลว. 9  ม.ค. 2566) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  1,200.00  0.00  0.00  0.00  1,200.00 0.00
8.2  ค่าจ้างครูผู้สอนภาษาจีนในโรงเรียนคุณภาพ ระยะเวลา 5 เดือน (พฤศจิกายน 2565 - มีนาคม 2566)  (233 ครั้งที่ 216 ลว. 20  ม.ค. 2566) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ  135,000.00  0.00  0.00  81,000.00  54,000.00 60.00
8.3  ค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมอบรม เรื่องการสอนประวัติศาสตร์สำหรับการศึกษา ในศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม 2566 ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพมหานคร และหอประชุมศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)  (334 ครั้งที่ 252 ลว. 1  ก.พ. 2566) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  600.00  0.00  0.00  600.00  0.00 100.00
- รวม  136,800.00  0.00 0.00 81,600.00 55,200.00 59.65  -
  แผนงาน : บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (098011)
  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (56002700)
  9. กิจกรรม : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (00026)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
9.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันผลงานสื่อสร้างสรรค์ ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)  (5688 ครั้งที่ 135 ลว. 16  ธ.ค. 2565) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  4,800.00  0.00  0.00  4,800.00  0.00 100.00
9.2  ค่าใช้จ่ายโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปี พ.ศ.2565 ระดับประเทศ  (5724 ครั้งที่ 140 ลว. 19  ธ.ค. 2565) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00  0.00 100.00
9.3  ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ กำกับ ติดตามแบบบูรณาการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการโรงเรียนสุจริต (502 ครั้งที่ 290 ลว. 10  ก.พ. 2566) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  10,000.00  0.00  0.00  936.00  9,064.00 9.36
9.4  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมโครงการ โรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1226 ครั้งที่ 424 ลว. 27  มี.ค. 2566) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  60,000.00  0.00  0.00  0.00  60,000.00 0.00
- รวม  80,800.00  0.00 0.00 11,736.00 69,064.00 14.52  -
  แผนงาน : บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (098011)
  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (56002700)
  10. กิจกรรม : การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (รอรหัส)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
10.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 8 - 13 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมริเวอร (1231 ครั้งที่ 423 ลว. 27  มี.ค. 2566) กลุ่มอำนวยการ  2,400.00  0.00  0.00  600.00  1,800.00 25.00
- รวม  2,400.00  0.00 0.00 600.00 1,800.00 25.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (092211)
  เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 (31004500)
  11. กิจกรรม : พัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรู้สู่ฐานสมรรถนะ (05165)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
11.1  ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรู้สู่ฐานสมรรถนะในการดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) (150 ครั้งที่ 195 ลว. 16  ม.ค. 2566) กลุ่มนิเทศติดตามฯ  40,000.00  0.00  0.00  0.00  40,000.00 0.00
- รวม  40,000.00  0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00  -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  7,589,566.00  0.00 0.00 3,338,245.95 4,251,320.05 43.98  -

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved