รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบบุคลากร ปีงบประมาณ 2566
  แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (092212)
  รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (20004667945600000)
  1. กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2000414000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 5 เดือน (ตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566) (4811 ครั้งที่ 7 ลว. 25  ต.ค. 2565) กลุ่มบริหารงานบุคคล  9,221,000.00  0.00  0.00  8,633,566.31  587,433.69 93.63
1.2  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 2 เดือน (มกราคม - กุมภาพันธ์ 2566) (110 ครั้งที่ 186 ลว. 12  ม.ค. 2566) กลุ่มบริหารงานบุคคล  82,800.00  0.00  0.00  0.00  82,800.00 0.00
1.3  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 3 เดือน (มีนาคม - พฤษภาคม 2566) (700 ครั้งที่ 332 ลว. 22  ก.พ. 2566) กลุ่มบริหารงานบุคคล  5,707,000.00  0.00  0.00  1,396,755.00  4,310,245.00 24.47
1.4  เงินเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 5 เดือน (ตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566)  (700 ครั้งที่ 332 ลว. 22  ก.พ. 2566) กลุ่มบริหารงานบุคคล  349,000.00  0.00  0.00  0.00  349,000.00 0.00
- รวม  15,359,800.00  0.00 0.00 10,030,321.31 5,329,478.69 65.30  -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  15,359,800.00  0.00 0.00 10,030,321.31 5,329,478.69 65.30  -

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved