รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบบุคลากร ปีงบประมาณ 2567
  แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (092212)
  รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (20004140008701000000)
  1. กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (79456)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 93 อัตรา ระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567) (4851 ครั้งที่ 1 ลว. 17  ต.ค. 2566) กลุ่มบริหารงานบุคคล  11,215,000.00  0.00  0.00  10,106,296.61  1,108,703.39 90.11
1.2   รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ เพื่อเป็นค่าตอบแทนการจ้างพนักงานราชการให้แก่ลูกจ้างประจำปรับเป็นพนักงานราชการ กรณีลูกจ้างประจำที่มิใช่ลักษณะงานจ้างเหมาบริการเกษียณอายุราชการและว่างลงโดยเหตุอื่น เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2567) (322 ครั้งที่ 151 ลว. 25  ม.ค. 2567) กลุ่มบริหารงานบุคคล  36,000.00  0.00  0.00  0.00  36,000.00 0.00
1.3  รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 93 อัตรา ระยะเวลา 1เดือน (เมษายน 2567)  (1016 ครั้งที่ 210 ลว. 8  มี.ค. 2567) กลุ่มบริหารงานบุคคล  1,884,600.00  0.00  0.00  323,294.62  1,561,305.38 17.15
1.4  รายการเงินเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567) (1016 ครั้งที่ 210 ลว. 8  มี.ค. 2567) กลุ่มบริหารงานบุคคล  386,700.00  0.00  0.00  0.00  386,700.00 0.00
- รวม  13,522,300.00  0.00 0.00 10,429,591.23 3,092,708.77 77.13  -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  13,522,300.00  0.00 0.00 10,429,591.23 3,092,708.77 77.13  -

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved