รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบบุคลากร ปีงบประมาณ 2565
  แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (092212)
  รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (2000414008000000)
  1. กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Q2628)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 5 เดือน (ตุลาคม 2564-กุมภาพันธ์ 2565) (4451 ครั้งที่ 2 ลว. 15  ต.ค. 2564) กลุ่มบริหารงานบุคคล  9,316,400.00  0.00  0.00  9,316,400.00  0.00 100.00
1.2  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 1 เดือน (มีนาคม 2565)  (895 ครั้งที่ 261 ลว. 7  มี.ค. 2565) กลุ่มบริหารงานบุคคล  194,100.00  0.00  0.00  194,100.00  0.00 100.00
1.3  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 3 เดือน (เมษายน - มิถุนายน 2565) (1139 ครั้งที่ 299 ลว. 23  มี.ค. 2565) กลุ่มบริหารงานบุคคล  4,330,000.00  0.00  0.00  2,023,997.58  2,306,002.42 46.74
- รวม  13,840,500.00  0.00 0.00 11,534,497.58 2,306,002.42 83.34  -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  13,840,500.00  0.00 0.00 11,534,497.58 2,306,002.42 83.34  -

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved