รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบบุคลากร ปีงบประมาณ 2564
  แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (092212)
  รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (2000414008000000)
  1. กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (P2762)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (4596 ครั้งที่ 3 ลว. 27  ต.ค. 2563) กลุ่มบริหารงานบุคคล  5,008,300.00  0.00  0.00  5,008,300.00  0.00 100.00
- รวม  5,008,300.00  0.00 0.00 5,008,300.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (092212)
   รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (2000414008000000)
  2. กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (P2762)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 2 เดือน (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2564) รวมเงินเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 3 เดือน (ตุลาคม-ธันวาคม 2563) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 2 เดือน (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2564) และเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (มกราคม-ธันวาคม 2564) (5512 ครั้งที่ 137 ลว. 18  ธ.ค. 2563) กลุ่มบริหารงานบุคคล  3,437,600.00  0.00  0.00  3,437,600.00  0.00 100.00
- รวม  3,437,600.00  0.00 0.00 3,437,600.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (092212)
  รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (2000414008000000)
  3. กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (P2762)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 3 เดือน (ตุลาคม-ธันวาคม 2563) (5796 ครั้งที่ 174 ลว. 30  ธ.ค. 2563) กลุ่มบริหารงานบุคคล  172,800.00  0.00  0.00  172,800.00  0.00 100.00
- รวม  172,800.00  0.00 0.00 172,800.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (092212)
  รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (200041408000000)
  4. กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (P2762)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  งบบุคลากร ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ครั้งที่ ๓) (ง 241/xx ครั้งที่ xx ลว. 16  มี.ค. 2564) กลุ่มบริหารงานบุคคล  1,730,800.00  0.00  0.00  1,730,800.00  0.00 100.00
- รวม  1,730,800.00  0.00 0.00 1,730,800.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (092212)
  ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (2000414008000000)
  5. กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (P2762)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
5.1  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 3 เดือน (เมษายน-มิถุนายน 2564) (1444 ครั้งที่ 376 ลว. 5  เม.ย. 2564) กลุ่มบริหารงานบุคคล  5,156,400.00  0.00  0.00  5,156,400.00  0.00 100.00
- รวม  5,156,400.00  0.00 0.00 5,156,400.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (092212)
   รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (2000414008000000)
  6. กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (P2762)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
6.1  ค่าตอบแทนพนักงานราชการให้แก่ลูกจ้างประจำปรับเป็นพนักงานราชการ กรณีลูกจ้างประจำที่มิใช่ลักษณะงานจ้างเหมาบริการเกษียณอายุราชการและว่างลงโดยเหตุอื่น กลุ่มงานบริการ ระยะเวลา 4 เดือน (มิถุนายน - กันยายน 2564) (1873 ครั้งที่ 1873 ลว. 11  พ.ค. 2564) กลุ่มบริหารงานบุคคล  110,400.00  0.00  0.00  0.00  110,400.00 0.00
- รวม  110,400.00  0.00 0.00 0.00 110,400.00 0.00  -
  แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (092212)
  รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (2000443022500183)
  7. กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (P2762)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
7.1  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 3 เดือน (กรกฎาคม-กันยายน 2564)  (2814 ครั้งที่ 610 ลว. 19  ก.ค. 2564) กลุ่มบริหารงานบุคคล  2,202,200.00  0.00  0.00  1,913,882.12  288,317.88 86.91
- รวม  2,202,200.00  0.00 0.00 1,913,882.12 288,317.88 86.91  -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  17,818,500.00  0.00 0.00 17,419,782.12 398,717.88 97.76  -

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved