รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบบุคลากร ปีงบประมาณ 2565
  แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (092212)
  รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (2000414008000000)
  1. กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Q2628)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 5 เดือน (ตุลาคม 2564-กุมภาพันธ์ 2565) (4451 ครั้งที่ 2 ลว. 15  ต.ค. 2564) กลุ่มบริหารงานบุคคล  9,316,400.00  0.00  0.00  9,316,400.00  0.00 100.00
1.2  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 1 เดือน (มีนาคม 2565)  (895 ครั้งที่ 261 ลว. 7  มี.ค. 2565) กลุ่มบริหารงานบุคคล  194,100.00  0.00  0.00  194,100.00  0.00 100.00
1.3  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 3 เดือน (เมษายน - มิถุนายน 2565) (1139 ครั้งที่ 299 ลว. 23  มี.ค. 2565) กลุ่มบริหารงานบุคคล  4,330,000.00  0.00  0.00  4,330,000.00  0.00 100.00
1.4  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 3 เดือน (กรกฎาคม - กันยายน 2565)  (2481 ครั้งที่ 576 ลว. 1  ก.ค. 2565) กลุ่มบริหารงานบุคคล  3,450,000.00  0.00  0.00  3,422,282.58  27,717.42 99.20
1.5  ค่าตอบแทนการจ้างพนักงานราชการ (เพิ่มเติม) เดือนกันยายน 2565  (3179 ครั้งที่ 769 ลว. 17  ส.ค. 2565) กลุ่มบริหารงานบุคคล  19,000.00  0.00  0.00  0.00  19,000.00 0.00
- รวม  17,309,500.00  0.00 0.00 17,262,782.58 46,717.42 99.73  -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  17,309,500.00  0.00 0.00 17,262,782.58 46,717.42 99.73  -

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved