รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบบุคลากร ปีงบประมาณ 2565
  แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (092212)
  รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (2000414008000000)
  1. กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Q2628)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 5 เดือน (ตุลาคม 2564-กุมภาพันธ์ 2565) (4451 ครั้งที่ 2 ลว. 15  ต.ค. 2564) กลุ่มบริหารงานบุคคล  9,316,400.00  0.00  0.00  2,833,480.00  6,482,920.00 30.41
- รวม  9,316,400.00  0.00 0.00 2,833,480.00 6,482,920.00 30.41  -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  9,316,400.00  0.00 0.00 2,833,480.00 6,482,920.00 30.41  -

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved